Category Archives: Анализи

Кратък анализ, който обхваща конкретни точки от ПРСР, които трябва да бъдат подобрени

Забавена подготовка на пакета от документи за стартирането на съответна мярка от ПРСР Преди отварянето на конкретна мярка от програма „РСР“ ,управляващия орган в лицето на МЗХГ трябва да изпрати до членовете на ТРГ (тематична работна група) работен вариант с условията за кандидатстване и критерии, които дават допълнителен брой точки на бенефициентите, както и бюджетно…
Прочети повече

Какво предстои по Мярка 6.4 преди нейното отваряне! Кратък анализ на г-н Ивайло Здравков управител на „ЕНПРОМ“ и председател на „БАБЕП“

Предстои старт на дългоочакваната мярка 6.4, която ще отвори с четири основи направления: туризъм, услуги, производство и занаяти
Прочети повече

Предстои старт на подмярка 6.4 за „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

В рамките на следващите няколко месеца (най-късно септември) престои началото на приема на проекти от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, подмярка 6.4 за „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Основната цел на процедурата е насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване…
Прочети повече

Европрограми, по които ще се насърчава създаването и развитието на бизнес през 2018 г.

През 2018 г. се планира да отворят няколко различни процедури, които ще предоставят финансиране както на желаещи да започнат собствен бизнес, така и на вече действащи предприятия, които искат да продължат да развиват производствената си дейност. Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 През месец април т.г. се очаква да отворят приемите по две…
Прочети повече

Процедура “Насърчаване на предприемачеството” – мога ли да кандидатствам, за какво и как?

Дългоочакваната процедура „Насърчаване на предприемачеството“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по която стартиращи предприемачи ще могат да кандидатстват за финансиране на дейностите си, предстои да отвори съвсем скоро. На пръв поглед лесна, процедурата всъщност съдържа множество специфични изисквания, които могат бързо да объркат желаещите да кандидатстват. Кой точно може да подаде проект, кога трябва…
Прочети повече

Програмата за подкрепа на предприемачеството отваря скоро

Приемът по една от дългоочакваните процедури по програма "Иновации и конкурентоспособност" - "Насърчаване на предприемачеството", предстои да отвори съвсем скоро, до края на настоящата 2017 година.  Тъй като процедурата ще бъде от голяма полза за много стартиращи предприятия, в настоящия материал решихме да ви запознаем с основните моменти по нея, в т.ч. кой може да…
Прочети повече

Бюджетът на ОСП след 2020 г.

Изготвянето на ново законодателство за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. ще бъде съпроводено с редица трудности, свързани с правната рамка и времето. Вземането на решения на ниво Европейски съюз е бавен процес! Въпреки че за някои това е повод за критика, този процес също така гарантира, че всички в ЕС разполагат с време да анализират предложенията на Комисията и да обявят позициите си.
Прочети повече

Акценти по мерки 8.3 и 8.6 от ПРСР

През последното тримесечие на настоящата 2017 година предстои да отворят приемите по една от дългоочакваните мерки от настоящия програмен период, а именно – мярка 8 за инвестиции в горските територии. Наредбите по двете най-важни подмерки, подмярка 8.3 за инвестиции за предотвратяване на щети по горите и подмярка 8.6 за преработка и търговия на горски продукти, са все още в процес на изготвяне, като на тематична работна група през юли представители на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и неправителствения сектор дискутираха основните им параметри. Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП) също взе участие в дискусията, като в настоящия материал ще обобщим най-важните моменти, обсъдени по време на работната група.
Прочети повече

Мярка 9 за групи на производителите предстои през ноември

През месец ноември тази година предстои да отвори мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 /ПРСР/. Както се посочва в нейното описание, мярката е насочена към „подобряване и стабилно функциониране на веригата на предлаганите храни“. Какво точно означава това? Една от основните цели…
Прочети повече

Програмен период 2007-2013 с над 95% изпълнение по европрограмите

На 31 май се проведе редовно заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове /КЕВКЕФ/, по време на което беше представен доклад с информация за напредъка на България в усвояването на средства по оперативните програми към фондовете на ЕС. Докладът прави равносметка на постигнатото през програмен период 2007 – 2013 и разглежда…
Прочети повече