Тук ще видите 80 нови мерки, които Европейската Комисия предлага за опростяване на политиката и сближаване за новия програмен период 2021 – 2027 за по-добро усвояване на средства.

 

I. Правна рамка — по-кратка единна правна рамка, осигуряваща сигурност от самото начало

 

 1. Единна нормативна уредба за 7 фонда със споделено управлениеЗа първи път 7 фонда със споделено управление са обхванати от единна рамка. Тази опростена, но всеобхватна нормативна уредба осигурява съгласувани правила за изпълнение за всички;

 

 1. РОР, който да е лесен за използванеЗаконодателна структура: структурата на РОР е променена, за да бъде той по-лесен за разбиране. Много разпоредби са или заличени, или включени в основния текст на законодателния акт или в приложенията към него. Припокриванията и повторенията са рационализирани, за да се създаде единна всеобхватна рамка;

 

 1. Общ регламент за КФ и ЕФРР. Сливане на 3 фонда, за да се създаде ЕСФ+По-опростен, по-кратък и само един регламент (вместо два). Сливането на Европейския социален фонд (ЕСФ), Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) и Инициативата за младежка заетост (YEI) ще доведе до по-голяма видимост и разбиране на действията на ЕС в областта на трудовата заетост и социалните въпроси. Това ще улесни също така съчетаването на мерки за социално приобщаване и трудова активност, като същевременно ще се гарантира поддържането на по-опростени правила за разрешаване на проблема с материалните лишения.;

 

 1. (Почти) всички правила на едно място, по едно и също времеЗначително е намален броят на оправомощаванията. С оправомощаванията се уреждат подробностите относно операциите в регламентите за изпълнение или делегираните регламенти, но те се изготвят едва след влизането в сила на РОР. Тази промяна съответно повишава правната сигурност и намалява евентуалните закъснения. През периода 2014—2020 г. имаше повече от 50 оправомощавания, а за периода 2021—2027 г. — 9 (без да се броят решенията за изпълнение на Комисията).;

 

 1. По-голяма сигурност по отношение на преходаяснота относно поетапното изпълнение – Въведени са изрични разпоредби за поетапното изпълнение на операции между програмните периоди. Тези разпоредби предоставят на управляващите органи и държавите членки нова правна сигурност и предсказуемост. Резултатът: опростява се стартирането на проекти в края на периода и се намалява рискът във връзка с това.;

 

 1. Общи образци, които са предоставени на разположение предварителноПриложенията съдържат образци, които се използват най-често при фондовете. Това ще допринесе за ускоряване на изпълнението, тъй като всички елементи, които са от значение за програмирането и стартирането на изпълнението, са известни предварително.;

 

 1. Основни разпоредби, с по-кратък и по-опростен текст.Броят на думите в регламента е намален с почти 50 %. Използват се по-прости и по-ясни формулировки в целия регламент;

 

II. Рамка на политиката — рационализирана рамка за по-лесно програмиране

 

 1. По-кратко меню, по-голяма гъвкавост11-те тематични цели (ТЦ) за периода 2014—2020 г. са консолидирани в 5 цели на политиката. По-широките цели на политиката опростяват докладването и осигуряват на държавите членки възможност за по-голяма гъвкавост при пренасочване от един фонд към друг в рамките на един приоритет. Намален е броят и на конкретните цели;

 

 1. Административен капацитет, интегриран със секторните цели –  Вече ще могат да се осъществяват инвестиции в административен капацитет по всяка цел на политиката, вместо да е нужна отделна цел на политиката (вж. ТЦ 11 през периода 2014—2020 г.).;

 

 1. Опростени правила за тематичната концентрацияТематичната концентрация вече ще се изчислява на национално равнище, като по този начин държавите членки ще разполагат с по-голяма гъвкавост и възможности за избор на регионално равнище. Тематичната концентрация по ЕФРР е съобразена с нивата на развитие, а изискванията за тематичната концентрация по ЕСФ+ в областите, обхванати от съответните препоръки за отделните държави (ПОД), както и по отношение на младежта и разрешаването на проблема с материалните лишения, са съобразени с потребностите на държавите членки.;

 

 1. Опростена формулировка за целите на политикатаЦелите на политиката (и конкретните цели) съдържат определение на целите, а не дълги описания на елементи, средства и подробности за възможни действия.;

 

III. Условия — по-малко стратегически изисквания за повишаване на ефективността на политиката

 

 1. По-малко благоприятстващи условия20 условия, вместо почти 40 както е през периода 2014—2020 г. Условията са насочени изключително към области на политиката, които имат най-голямо въздействие върху ефективността на политиката на сближаване. Те не обхващат съществуващи правни задължения. Освен това те не обхващат области, за които по-подходящи са други средства, като програмни приоритети, критерии за допустимост на проектите или мерки за административен капацитет);

 

 1. По-малко и по-ясни критерии за изпълнениеКритериите са по-малко на брой, по-ясни, по-съществени и лесни за измерване.;

 

 1. Автоматична приложимостНе е необходимо да се преценява дали дадено благоприятстващо условие е приложимо или не — то се прилага, ако е избрана съответната конкретна цел.;

 

 1. Преустановяване на задължението за планове за действиеУсловията се определят от началото на програмния период. Няма задължение за изготвяне и подаване на планове за действие, ако условията не са изпълнени в началото на програмата — самите условия са основата за действие. По този начин акцентът следва да се прехвърли върху изпълнението, вместо върху докладването, и ще се намали административната тежест.;

 

 1. Няма проверка на допълняемосттаТова техническо задание включваше подробни изчисления и съответни насоки. То беше свързано със значителни ресурси както за държавите членки, така и за Комисията, и вече е преустановено;

 

IV. По-бързо и по-стратегическо програмиране — за бързо и опростено стартиране на изпълнението

 

 1. Един компонент по-малко в процесаНяма да има повече Обща стратегическа рамка — един компонент по-малко в дейността по програмиране.;

 

 1. Един стратегически документ за всяка държава членка като насока за преговоритеСпоразумението за партньорство (СП) е единен стратегически документ, който обхваща 7 фонда със споделено управление на национално равнище и определя договореностите за координация между тези и други инструменти на ЕС. По-малко подробности, по-малко описания и по-структурирани данни;

 

 1. Без повече промени в СП след първоначалното приеманеСП ще ръководи преговорите относно програмите в началото, но след това няма да се изменя. През периода 2014—2020 г. всички промени в програмите трябваше да бъдат отразени в променено СП — това представляваше административна тежест за програмните органи.;

 

 1. Яснота от момента на приемане на предложението на КомисиятаОбразците на СП и програмите, видовете интервенция, целевото заделяне на средства за изменението на климата и показателите са приложени към предложенията. Това предоставя по-голяма яснота и време за изготвяне на програмите във формат, който е готов за подаване

Приятели,

Консултантска фирма „ЕНПРОМ“ ЕООД ще Ви държи информирани за всичко, което предстои по време на подготовката  за стартирането на новия програмен период 2021 – 2027. Нашият управител Ивайло Здравков, който е и председател на „Българска Асоциация на Бенефициентите по Европейски Програми“ участва активно в целия процес на подготовка за успешното стартиране на програмен период 2021 – 2027.

Вашият коментар