Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Процедура чрез подбор на проектни предложения

BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

Минимален и максимален размер на допустима безвъзмездна помощ за един проект е както следва:

Минимален размер на безвъзмездната помощ

 • 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната помощ

 • Микро предприятие – 200 000 лв.
 • Млако предпприятие – 500 000 лв.
 • Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация – 800 000 лв.

Колко може да ми бъде субсидията и колко е моето самоучастие

Категория на предприятието – кандидат Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS-2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро- и малки предприятия 45% София град (столица): 40%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия 45% София град (столица): 30%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

 

Малки дружества със средна пазарна капитализация

 

45% София град (столица): 20%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 20%

Област Кюстендил: 25%

 • Процент на съфинансиране при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
Категория на предприятието-кандидат Максимален интензитет на помощта
Микро, малки, средни и малки дружества със средна пазарна капитализация 45%

 

Кой може да се възползва от помощта

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Да са микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) и Приложение I „Определение за МСП“ към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, или малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps),
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби за 2022 г.
Микропредприятие ≥ 100 000 лева
Малко предприятие ≥ 300 000 лева
Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева
Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 2 000 000 лева

 

За какво може да кандидатства

  (Допустими проекти)

Проектите трябва да са насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

Продуктова иновация е нова или подобрена стока или услуга, която значително се различава от предишните стоки или услуги на предприятието и е въведена на пазара.

 • Продуктовите иновации трябва да осигуряват значителни подобрения на една или повече характеристики или експлоатационни спецификации. Това включва добавяне на нови функции или подобрения на съществуващите функции или на потребителската полезност. Съответните функционални характеристики включват качество, технически спецификации, надеждност, дълготрайност, икономическа ефективност по време на употреба, достъпност, удобство, използваемост и улеснено ползване. Продуктовите иновации не е необходимо да подобряват всички функции или спецификации на производителността. Подобряването или добавянето на нова функция може също да се комбинира със загуба на други функции или спад в някои спецификации на производителността. Продуктовите иновации могат да използват нови знания или технологии или да се основават на нови начини на употреба или комбинации от съществуващи знания или технологии.
 • Иновация в бизнес процесите (процесова иновация) е нов или подобрен бизнес процес (или комбинация от двете) на една или повече от една функции, които значително се различават от предишните бизнес процеси на предприятието и са въведени в употреба от предприятието.
 • Иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, са дейности, които превръщат вложените продукти в стоки или услуги, включително инженерство и свързаните с него технически тестове, анализи и сертификационни дейности в подкрепа на производството.
 • ВАЖНО: Изпълнението на проекта може да води и до внедряване на иновация в допълващи бизнес процеси, насочени към: разпространение и логистика, и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси, единствено когато тя е допълваща спрямо/произтичаща от/необходима за задължителната за внедряване продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги). Съответно изпълнението на проекта не може да води единствено до внедряване на иновация в допълващи бизнес процеси, насочена към: разпространение и логистика, маркетинг и продажби, информационни и комуникационни системи, администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси.
 • Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).
 • Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).
 • ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):
 • 1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на проекта.
 • 2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

 

Приятели, консултантска фирма „ЕНПРОМ“ може да ви укаже съдействие, както при подготовката на проектната документация, така и при управлението на самия проект за да бъде доведен успешно до неговия край.

Ние имаме над 15 години опит в разработката и управлението на проекти финансирани по европейските програми. Като нашата експертиза се ползва от различни институции, като Европейска комисия, Народно събрание на Република България, Българска академия на науките, както и голяма част от Министерствата в зависимост от съответната програма.

За повече информация може да се свържете с нас или да посетите нашия сайт: www.enprombg.com

Вашият коментар