BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Срок за кандидатстване

Начален срок: 27.07.2023 г. 16:30 ч.

Краен срок: 03.10.2023 г. 16:30 ч.

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездна помощ за един проект

Минималният и максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата е както следва:

 

Минимален размер на безвъзмездно финансиране за предложение Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предложение В ЗАВИСИМОСТ ОТ КАТЕГОРИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО-КАНДИДАТ
 

 

 

70 000 лева

 

        Микро предприятия: 350 000 лева

 

 

        Mалки предприятия: 550 000 лева

 

 

        Средни предприятия: 750 000 лева

 

        Големи предприятия: 1 000 000 лева
ВАЖНО: Посочените максимални размери представляват максимално допустимата обща стойност на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция, която се определя САМО в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, независимо от това дали инвестицията се изпълнява самостоятелно или в партньорство.

ВАЖНО: В случай че инвестицията се изпълнява в партньорство, то общите допустими разходи на партньора следва да са до 30% от общите допустими разходи по предложението, но не повече от 273 816 лева.

Допълнително, максималният размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения НЕ следва да надвишава:

  • за микро предприятия: 90 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
  •       за малки предприятия: 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
  •      за средни предприятия: 30 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
  •      за големи предприятия: 20 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г. се изчисляват по следния начин: Отчет за приходите и разходите за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата – сборът от стойностите по ред „Нетни приходи от продажби“ (код на реда 15100, колона 1) от приходната част на Отчетите за трите години, делено на 3 (три).

ВАЖНО: При определяне на средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г. се вземат предвид само данните на предприятието – кандидат от индивидуалните му Отчети за приходите и разходите за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., без да се отчитат данните на свързани предприятия и/или предприятия – партньори (ако има такива), послужили за определяне на категорията на кандидата.

Стойността на заявеното безвъзмездно финансиране се попълва в раздел „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване. В случай че стойността на заявеното безвъзмездно финансиране надвишава максимално допустимия размер и/или процент от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби на кандидата за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., Оценителната комисия ще коригира служебно бюджета на предложението до максимално допустимия размер и/или процент.

В рамките на посочения минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения са налице и допълнителни ограничения, произтичащи от правилата за държавна/минимална помощ, описани в т. 8, по-горе и представени подробно в Приложение 3.А към Условията за кандидатстване.

 

Каква субсидия може да получи на проектно предложение

Категория на предприятието – кандидат/партньор Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS-2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия 50 % София град (столица): 40%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия 50 % София град (столица): 30%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

 

Големи предприятия

 

 

35 % София град (столица) и Област Перник: 20%

София област, Област Благоевград и Област Кюстендил: 25 %

 

Интензитет на безвъзмездното финансиране в случаите на избран режим „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията:

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездното финансиране при избран режим „минимална помощ“ (de minimis) в зависимост от категорията на предприятието – кандидат/партньор е както следва:

 

Категория на предприятието – кандидат/партньор

 

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия 50 %
Големи предприятия 35 %

 

Кой може да кандидатства

Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата поради липсата на самостоятелна правосубектност.

В случай че кандидатът e еквивалентно лице на търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите съгласно законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, с оглед извършване на плащанията по настоящата процедура, към датата на изплащане на помощта, крайният получател следва да е регистриран по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. С цел избягване на подмяна на оценката, новорегистрираното предприятие следва да бъде дружество с едноличен собственик на капитала по смисъла на Търговския закон. Едноличният собственик на капитала на новорегистрираното дружество следва да бъде чуждестранното предприятие – кандидат по настоящата процедура.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията относно определението за микро-, малки и средни предприятия или да са големи предприятия.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 170 000 лева
Малко предприятие ≥ 550 000 лева
Средно предприятие ≥ 950 000 лева
Голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева

 

5) Да развиват основната си икономическа дейност или да осъществяват допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008)

6) Да са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно КИД-2008.

Допустими дейности:

Допустими по настоящата процедура са предложения за изпълнение на инвестиции, включващи следната дейност:

Дейност I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

1) Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

– подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и последващото им влагане като суровин в производствени процеси, и/или

намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или

– намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.

2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

– заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или

– намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба,  и/или

– елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).

3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:

– влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).

4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

– постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.

5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

– производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

ВАЖНО: Всяко предложение за изпълнение на инвестиция следва да включва въвеждането на кръгови модели В МИНИМУМ ЕДНО ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ, изброени в подт. 1) до подт. 5), по-горе като част от Дейност I „Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията”, предвиденa за изпълнение от кандидата/партньора (в случай че предложението се изпълнява в партньорство).

6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:

– използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или

– повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или

– заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или

– елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или

– заместване или намаляване употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти, и/или

– осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или

– осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или

– увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

Дейностите от направлението по подт. 6) не са задължителни и могат да бъдат включени в предложенията за изпълнение на инвестиции по преценка на кандидатите/партньорите, в допълнение на дейностите от задължителните направления по подт. 1) до подт. 5), по-горе.

 

Приятели, консултантска фирма „ЕНПРОМ“ може да ви укаже съдействие, както при подготовката на проектната документация, така и при управлението на самия проект за да бъде доведен успешно до неговия край.

Ние имаме над 15 години опит в разработката и управлението на проекти финансирани по европейските програми. Като нашата експертиза се ползва от различни институции, като Европейска комисияНародно събрание на Република БългарияБългарска академия на науките, както и голяма част от Министерствата в зависимост от съответната програма.

За повече информация може да се свържете с нас или да посетите нашия сайт: www.enprombg.com

 

Вашият коментар