От вчера, 14 февруари, кандидати могат да подават проектни предложения за финансиране по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Крайният срок за входиране е 16 май 2018, 17:30 ч., като кандидатстването се извършва по електронен път през онлайн системата ИСУН 2020. 

По подмярка 4.2 може да се кандидатства за подпомагане на новосъздадени или вече действащи преработвателни предприятия в хранително-вкусовата промишленост, като допустимите разходи включват извършване на строително-монтажни дейности, закупуване на машини и оборудване, закупуване на превозни средства и др. Максималният размер на допустимата финансова помощ за един проект е 1 000 000 евро (50% от общите разходи по проекта).

Повече за подмярка 4.2.

Вашият коментар