Най-вероятно три ще бъдат процедурите, част от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), по които предприятия ще могат да кандидатстват за финансова помощ през 2018 г. Това става ясно от публикувания на сайта на програмата проект на индикативен график.

Първата процедура, която се очаква да отвори през предстоящата година, е „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“. Приемът й е обявен за април 2018 г., като по нея ще могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление. Допустимите разходи тук включват разходи за придобиване на ДМА и ДНА, за разработване и внедряване на системи за управление на качеството и за разработване и въвеждане на IT системи и приложения за управление. Съфинансирането по процедурата ще бъде между 25-70%, в зависимост от категорията и дейността на предприятието.

Следващата процедура е „Развитие на иновационни клъстери“, като нейният прием е предвиден да отвори през септември 2018 г. Тук допустими ще са единствено иновационни клъстери, които могат да бъдат както обединения-юридически лица, така и обединения, които не представляват юридически лица. Ще се финансират дейности по подобряване на сътрудничеството и обмена на информация, маркетинг на клъстерите, организиране на обучителни програми, семинари и конференции. Съфинансирането ще бъде 65%, а максималният размер на помощта за един проект – 500 000 лв.

Последната процедура, по която ще могат да кандидатстват предприятия, е „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“, предвиждана да отвори през декември 2018 г. По нея ще могат да кандидатстват микро, малки, средни и големи предприятия, които възнамеряват да внедрят иновации и иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти. Дейностите, подлежащи на подпомагане тук включват придобиване на ДМА и ДНА, консултантски услуги и подкрепа на тематично-фокусирани лаборатории. Съфинансирането по процедурата ще бъде между 20-90%, в зависимост от предприятието и неговата дейност, а помощта за един проект няма да може да надвишава 1.5 млн. лева.

Още две процедури от ОПИК ще отворят през 2018 г. – „Надграждане и развитие на научно-технологичен парк „София Тех Парк“ (очаквана през септември) и „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България“ (очаквана през юни). По първата бенефициент е София Тех Парк АД, а по втората – „Ай Си Джи Би“ АД.

Вашият коментар