Ще започнем с програма „Развитие на селските райони“

Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“

За какво може да се кандидатства: Подпомагане на организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство

Общ бюджет на процедурата: До левовата равностойност на 8 000 000 евро

Кой може да кандидатства:  Предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари; Висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение; Научни институти или опитни станции в областта на селското стопанство или горите –  за организиране само на семинари

Примерни дейности: Курсове за обучение; семинари

Процент съ-финансиране: 100%

Очаквана дата за стартиране: май 2019

Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура

За какво може да се кандидатства: Възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие с идентифицираните нужди.

Общ бюджет на процедурата: До левовата равностойност на 50 465 860 евро

Кой може да кандидатства:

Примерни дейности: Инвестиции извън земеделските стопанства, включващи: Инвестиции за намаляване загубите на вода, свързани с реконструкция/рехабилитация на съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване в съществуващи мрежи извън стопанствата; Инвестиции в машини и съоръжения за напояване, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда;

Процент съ-финансиране:

Очаквана дата за стартиране: май 2019

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП)

За какво може да се кандидатства: Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици

Общ бюджет на процедурата: До левовата равностойност на 22 000 000

Кой може да кандидатства: Земеделски стопанства – физически лица,еднолични търговци, ЕООД

Примерни дейности: Дейности за развитие на малки земеделски стопанства

Процент съ-финансиране: 100 %

Очаквана дата за стартиране: май 2019

Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

За какво може да се кандидатства: Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони; запазване на културната идентичност и традиции в селските райони и да се повиши качеството на живот на хората, живеещи в тях

Общ бюджет на процедурата: До левовата равностойност на 12 112 401 евро – в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016

Кой може да кандидатства: Местни поделения на вероизповеданията

Примерни дейности: Дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства

Процент съ-финансиране: 75-100%

Очаквана дата за стартиране: Юни 2019 г.

Подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки.

За какво може да се кандидатства: Подкрепата се предоставя за създаване и развитие на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари, съгласно определенията в подмярката. Подпомагането обхваща само къси вериги на доставки, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя.

Общ бюджет на процедурата: До левовата равностойност на 8 000 000 евро за втора фаза

Кой може да кандидатства: Организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар. Организациите могат да бъдат юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона за задълженията и договорите

Примерни дейности: Предоставя се помощ и за дейности за популяризиране на къси вериги на доставки и на местни пазари

Процент съ-финансиране: За разходите за проучвания, разходите за стимулиране на интерес и приобщаване към сътрудничеството и за текущите разходи максималният интензитет на помощта е 50%; До 70% за инвестиционни разходи

Очаквана дата за стартиране: Септември 2019 г.

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

За какво може да се кандидатства: Подпомагане за малки  пилотни проекти на МИГ, преминали оценка за административно съответствие и допустимост по реда на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.

Общ бюджет на процедурата: Остатъкът по подмярка 19.1 + остатъци от другите подмерки на мярка 19, чиято стойност предстои да се уточни

Кой може да кандидатства: МИГ, преминали оценка за административно съответствие и допустимост по реда на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.,

Примерни дейности: дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност; материални и нематериални активи в интерес на местната общност;  въвеждане на иновативни за местната общност дейности.

Процент съ-финансиране: До 100%

Очаквана дата за стартиране: Ноември 2019 г.

Подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“

За какво може да се кандидатства: Подпомагане на проекти за подготвителни дейности и на проекти за съвместни дейности, насочени към разработване и въвеждане в практиката на продукти, услуги, иновации и др. в селските райони, комбинирайки разнообразните възможности на селските райони и развитие на селски райони с добавена стойност; създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност.

Общ бюджет на процедурата: За 2019 г. 1 000 000 евро.

Кой може да кандидатства: Одобрени местни инициативни групи

Примерни дейности: подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество дейности за сътрудничество в рамките на Република България или проекти за сътрудничество между територии в две или повече държави членки или с територии в трети държави

Процент съ-финансиране: До 100%

Очаквана дата за стартиране: Август 2019 г.

Забележка: Това са индикативни дейности, дати и финансиране. По отношение на сектор „Туризъм“ се очаква доработване на критериите за допустимост. Съвсем скоро ще обявим и кога се очаква да започне работата по това направление

 

Продължаваме с Оперативна Програма „Иновации и Конкурентоспособност“

 

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

За какво може да се кандидатства: Предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за внедряване на иновации в посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги .

Общ бюджет на процедурата: 117 349 800 лв./ 60 млн.евро

Кой може да кандидатства: Съществува щи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство

Примерни дейности: Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

Процент съ-финансиране: 25% – 90% в зависимост от категория та предприятие и вида финансирана дейност

Очаквана дата за стартиране: Юни 2019 г.

Дигитализация на МСП

За какво може да се кандидатства: Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставя не на специализирани ИКТ услуги

Общ бюджет на процедурата: 58 674 900 лв./30 млн. евро

Кой може да кандидатства: Съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперации те

Примерни дейности: Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса, Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА) Разходи за услуги

Процент съ-финансиране: 70 %

Очаквана дата за стартиране: Ноември 201 9 г.

За допълнителни въпроси може да се обърнете към нас!  НАТИСНИ ТУК

Вашият коментар