„Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Общ размер на бюджета

200 000 000 лв.

Предвидено е бюджетът по процедурата да бъде разделен пропорционално в зависимост от категорията на предприятието и по групи сектори на икономическа дейност, както следва:

Групи сектори на икономическа дейност: Микро предприятия

 

Малки предприятия Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация
Индустрия (включваща сектори B, C, E и F) 15 000 000 лева 40 000 000

45 000 000 лева

Услуги (включваща сектори G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S) 40 000 000 лева 35 000 000 лева

25 000 000 лева

 

Минималният и максималният размер на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата е както следва:

 

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие  Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие
 

100 000 лева

 

 

 1 000 000 лева

 

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата при режим „инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници“ е в зависимост от мястото на изпълнение на инвестициятаи категорията на предприятието, както следва:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS-2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия 50% 50%
Средни предприятия 50% 45%
Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация 45% 35%

 

Допустими кандидати

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.

В случай че кандидатите са еквивалентно лице на търговци по смисъла на Търговския закон или на Закона на кооперациите съгласно законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, с оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на изплащане, кандидатът/крайният получател следва да е регистриран по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). С цел избягване на подмяна на оценката новорегистрираното предприятие следва да бъде дружество по смисъла на Търговския закон с едноличен собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала на новорегистрираното предприятие следва да бъде чуждестранното предприятие-кандидат по процедурата.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36), малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби за 2021 г.
Микро предприятие ≥ 80 000 лева
Малко предприятие ≥ 187 000 лева
Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева

 

Допустими дейности

Предложенията за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура следва да съответстват на принципа за ефективност и ефикасност, като допустимите дейности следва да водят до постигане на целта на процедурата при най-адекватно съотношение между очакваните разходи и ползи.

1) Допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва:

1.1) Да водят до постигане на целта на процедурата.

1.2) Да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“и с принципите за равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.

Кандидатът декларира, че компонентите на фотоволтаичната система и на локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), когато станат негодни за употреба, ще ги предостави за рециклиране и/или обезвреждане на определените за това места. Цитираната система и/или компоненти следва да бъдат третирани съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, по който компетентна институция е Министерството на околната среда и водите.

1.3) Да се изпълняват само на територията на Република България.

В раздел „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатите следва да посочат точният/те адрес/и на мястото на изпълнение на инвестицията.

1.4) Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW.

В случай че кандидатът упражнява основната си икономическа дейност в повече от една сграда/обект, които са самостоятелно обособени стопански обекти, представляващи пространствено, функционално и организационно отделени производствени единици, е допустимо изграждане на отделни фотоволтаични системи в комбинация с батерии за отделните стопански обекти, като в този случай инсталираната мощност на отделното енергийно съоръжение не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност съгласно договора с ЕРД за съответния обект, но общата инсталираната мощност на всички фотоволтаични системи, планирани за изпълнение с инвестицията, не може да бъде повече от 1 MW.

Размерът на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество, следва да бъде посочен в раздел „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение” от Формуляра за кандидатстване. Преди сключване на договор за финансиране с одобрените кандидати, СНД ще извърши документална проверка на обстоятелството по т. 1.4) чрез проверка на договора с електроразпределителното дружество за предоставена мощност на кандидата.

ВАЖНО: Инсталираната мощност, която се заявява първоначално от кандидата във Формуляра за кандидатстване, е възможно да бъде намалена преди въвеждането в експлоатация на съоръженията с до 10% след представяне на инвестиционен проект, обосноваващ това изменение. Вследствие на тези промени, настъпили след сключването на договора за финансиране, бюджета към предложението не може да бъде увеличаван, като при намаляване на инсталираната мощност може да бъде намален пропорционално бюджета с цел спазване на определената пределна стойност до … лева без ДДС за всеки 1 kWp инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

1.5) Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура.

1.6) Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии

ВАЖНО: Изградените с настоящата инвестиция фотоволтаична система и локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) не могат да се преместват след първоначалното им изграждане в периода на устойчивост (до 5 (пет) години от окончателното плащане).

1.7) Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота.

Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.

ВАЖНО: Обстоятелствата по точки 1.3) – 1.6) се удостоверяват чрез представения на етап кандидатстване идеен проект или технически/работен проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Допълнително, обстоятелствата по точки 1.5) – 1.7) се декларират от кандидатите в Декларацията при кандидатстване (Приложение 2). Преди сключване на договор за финансиране с одобрените кандидати, СНД ще извърши документална проверка на обстоятелството по т. 1.7) чрез проверка на документа за собственост на името на кандидата или право на строеж върху недвижимия имот в полза на кандидата.

ВАЖНО: Инвестицията трябва да се изпълни от един изпълнител (юридическо лице). Всички инвестиции трябва да отговарят на изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за управление на отпадъците и на останалата национална и европейска законова, вкл. подзаконова нормативна уредба.

Произведената енергия от фотоволтаичната система не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба, включително през периода на устойчивост (поне 5 (пет) години от окончателното плащане).

2) Допустими дейности:

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

ВАЖНО: Изградените по настоящата процедура фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия в комбинация със съоръжения за локално съхранение на енергия (батерии) следва да отговарят най-малко на техническите изисквания, посочени в Процедурата.

ВАЖНО: В раздел „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва задължително да представят информация относно необходимостта от получаване на подкрепа за изграждане на нови фотоволтаични инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии), включени в предложението за изпълнение на инвестиция. При липса на съответната информация относно необходимостта от получаване на подкрепа за планираната в проекта инвестиция, предложението може да бъде отхвърлено.

Kандидатите следва задължително да представят информация за всички икономически дейности, съгласно КИД-2008 на НСИ, които кандидатът упражнява на територията на сградите/обектите, които ще бъдат захранвани с електрическа енергия от изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии). При липса на съответната информация относно всички упражнявани от кандидата икономически дейности в сградите/обектите, които ще бъдат захранвани с енергия от фотоволтаичната система, изградена по проекта, предложението може да бъде отхвърлено.

Крайният резултат от изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) се удостоверява посредством протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение, издаден от юридическо лице, ангажирало в екипа си лице, притежаващо необходимата професионална квалификация, включено в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ и монтирало съоръжението. Протоколът задължително следва да съдържа информация за инсталираната мощност на фотоволтаичната система и общият оперативен капацитет на съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии) – продължителност (в часове) спрямо % от инсталираната мощност на фотоволтаичната система към която са присъединени. СНД може да извърши допълнителна проверка на информацията, посочена в протокола.

Ако в срока на изпълнение на инвестицията не бъде получен приложимия документ и/или не бъде доказано изпълнението на предвидената инвестиция, отчетените дейности и извършените разходи за изграждане на съответната фотоволтаична система няма да бъдат признати.

Фотоволтаичните системи и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии) следва да бъдат изпълнени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат заприходени от предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти.

Дейностите по монтиране на фотоволтаичните системи и съоръженията за локално съхранение могат да се извършват единствено от юридически лица, ангажирали в екипа си лица, притежаващи необходимата професионална квалификация, включени в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ, поддържан на интернет страницата на АУЕР: https://www.seea.government.bg/bg/?option=com_grid&gid=14_mg_0&p=34. Инвестицията следва да се поддържа от страна на крайния получател в имота, където първоначално е изградена, най-малко 5 (пет) години от окончателното плащане.

За посочения период следва да се спазва и задължението – произведената от новите фотоволтаични инсталации енергия да се използва единствено за собствено потребление. Посоченото изискване ще бъде проверявано чрез извършване на проверки на място, които ще удостоверяват дали фотоволтаичната система до 1 МW, включително съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии):

  • са доставени, инсталирани и въведени в експлоатация;
  • отговарят на минималните технически изисквания;
  • фотоволтаичната система произвежда електрическа енергия само за собствено потребление;
  • съхранената електрическа енергия от батериите се използва само за собствено потребление;
  • всички активи, придобити по проекта, се използват на определеното място за целите на предложението за изпълнение на инвестиция, и съгласно договора за финансиране с крайния получател.

В тази връзка, в случай че бъде сключен договор за финансиране с крайния получател, кандидатите следва да имат предвид задължението да осигуряват постоянен достъп до местата, където ще се осъществява предложението за изпълнение на инвестиция, в това число и достъп до информационните системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на предложението за изпълнение на инвестиция, съгласно

Инвестицията (новата фотоволтаична система за електрическа енергия за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия) следва да бъде застрахована срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за периода от въвеждане в експлоатация до минимум 5 (пет) години от окончателното плащане.

 

Консултантска компания „ЕНПРОМ“ ЕООД може да ви окаже съдействие както при подготовката на самата проектна документация така и управлението на самия проект след неговото одобрение.

За повече и подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

Вашият коментар