Управление на проекти е науката за проектите. В нея главна роля играе ръководителят на проекти. Според дефиниция, въведена от PMBOK (Project Management Body of Knowledge) управлението на проекти е прилагането на знания, умения, инструменти и техники върху проектните дейности, за да бъдат постигнати целите и изискванията към проекта.

Управлението на проект е безспорно най-трудната стъпка от целия цикъл на подготовка, кандидатстване, одобрение и изпълнението на Вашият проект. От това как се управлява проекта, зависи дали ще получите плащания спрямо заложените етапи. Управлението на проекта започва със сформирането на екип в зависимост от мащаба той може да се състои от ръководител и координатор. Функциите на така сформирания екип могат да включват:

  • Организиране на тръжна процедура и/или процедури за избор на доставчици;
  • Наблюдение на процеса по изпълнение на проекта;
  • Наблюдение за административно съответствие на проекта;
  • Подготовка на отчети и заявления за изплащане на финансовата помощ
  • Оценка на етапните и окончателни доклади за изпълнение на проекта.

Нашият опит и експертна компетенция ни дава възможност да Ви окажем професионално съдействие през този етап. Нещо повече – в процеса на работа разработваме специално за нашите клиенти стратегия за финансова оптимизация на инвестиционния проект, намаляването на разходите, цената на кредита и оптимизиране на процеса на възвращаемост.