Дата на обявяване на процедурата: Октомври 2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: Декември 2020 г.

Минимален размер на помощта: 3 000 лв.

Максимален размер на помощта:

 • Микро – 15 000 лв.;
 • Малки – 30 000 лв.;
 • Средни – 75 000 лв.

Интензитет на помощта: 100%

Максимална продължителност на проектите: 9 месеца

Условия за допустимост на кандидатите:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
 • микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП
 • минимум една приключени финансови години (2019 г.), в рамките на която да са извършвали стопанска дейност
 • не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Недопустими кандидати:

 • предприятия с икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към ДЕО;
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;
 • Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;
 • Предприятия от сектор С раздел 10 (кодове 10.1, 10.2., 10.3, 10.4., 10.5., 10.6., 10.81., 10.83, 10.84. и 10.91.) и раздел 11 (кодове 11.02., 11.03. и 11.06.);
 • Предприятия от сектор К “Финансови и застрахователни дейности” и от раздел 92 „Организиране на хазартни игри“;

Допустими дейности и разходи:

 • Дейности: Дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19;
 • Разходи: разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:
  • Осигуряване на колективни средства за зашита;
  • Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери
  • Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез: осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място; обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения; климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса; осигуряване на условия за работа от разстояние чрез хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

Консултантска фирма „ЕНПРОМ“ може да ви окаже съдействие при подготвката на документация за подаване на помоща. За повече и подробна информация се свържете с нас.

Вашият коментар