Три са процедурите, по които през 2018 г. ще може да се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР).

През януари 2018 г. се очаква да отвори приемът по процедура „Развитие на туристически атракции“, по която Министерството на културата, общини и  институции на вероизповеданията ще могат да кандидатстват за съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение в България. Допустимите дейности ще включват реставрация, консервация, възстановяване, опазване, експониране, социализация, популяризиране, оборудване и други. Максималният размер на БФП за проект ще бъде 9 779 150 лв. за обекти от национално значение и 19 558 300 лв. за обекти от световно значение.

Други две процедури ще отворят през месец март. Първата е „Енергийна ефективност в периферните райони-2“, по която допустими кандидати са 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР. Допустимите дейности по процедурата ще включват внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на жилищни, административни и публични сгради. Другата процедура, предстояща през март е „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, по която допустимите бенефициенти тепърва предстои да бъдат обявени. Целта на процедурата е да бъде подобрена регионалната социална инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания.

Вашият коментар