Как ще изглежда новия програмен период 2021-2027 за ОСП (Обща селско стопанска политика)

Кои са очакваните нови моменти за България след 2020 година

 • Може би едно най – важните неща е очакваният бюджет за България по ОСП 2021-2027. Към момента очакваният за България бюджет е 2.4 милярда евро. Това е информация от Европейска комисия, като трябва да се знае, че все още не е приет новият бюджет на ЕС след изборите тази година.
 • По отношение на тавана на директните плащания, предложението на Европейската Комисия е задължителен таван от 100 000 евро и прогресивно намаляване на директните плащания.

Друг важен момент ще бъде прехвърлянето на средства между СТЪЛБ I (Директни плащания) и СТЪЛБ II (Програма Развитие на селските райони – Инвестиционни мерки) Това ще даде възможност при недостиг на средства да се прехвърлят без да иска съгласуване с ЕК.

 • Предложението на Европейска Комисия по това направление е както следва: до 15% възможност за прехвърляне между двата стълба. Също така 15%+2% от Първи стълб към Втори стълб съответно за Околна среда, климат и за младите земеделски стопани.
 • По отношение на съ-финансирането на Стълб II –ПРСР,предложението на ЕК е както следва: 70% съ-финансиране за слабо развитие региони (намаление с  15%), 80% за ЛИДЕР и партньорство за иновации (без промяна) 100% за финансови инструменти.
 • Предстои дебат по темата!

Не  по – малко важният момент е времето за приключване на програмния период. Тоест ако сега бяхме N+3 то сега предложението на ЕК e да преминем на N+2. (Ако сега отчитането на проектите може да се случи най – късно през 2023, при положение, че периода е 2020, то през новият програмен период ще имаме една година по малко за отчитане на проектните предложения)

Кое е новото на ОСП след 2020 година

За да е ясно на четящите през новия програмен период 2021-2027 думата мярка ще е заменена с думата интервенция!

Целите на ОСП след 2020 са както следва:

Общи цели:

 • Интелигентно, устойчиво и деверсифицирано селско стопанство;
 • Грижа за околната среда и климата;
 • Социално-икономическо укрепване на селските райони;

Специфични цели:

 • Икономическо развитие на стопанствата;
 • Околна среда и климат;
 • Социално икономическо развитие.

Хоризонтални цели:

 • Подпомагане на знанията, иновациите, цифровизация в селското стопанство и селските райони.

Ще има също така нов модел на прилагане на новата ОСП но със същите инструменти

 • Споделена отговорности на ЕК и България;
 • По – висока ориентация към резултати;
 • Модернизиране и опростяване;
 • По висока амбиция на ОСП за околна среда и климат;
 • Нов подход за контрол

Очаквани секторни интервенции (мерки) на новата ОСП:

 • Плодове и зеленчуци;
 • Вино;
 • Пчелни продукти;
 • Зехтин и маслини;
 • Хмел;
 • Други сектори.

Предвижда се през новия програмен период  да има само 8 интервенции (мерки) вместо досегашните 72 мерки. По този начин ще може да се прехвърлят пари вътре в самите интервенции много по бързо отколкото е в момента. Самите осем интервенции (мерки) са както следва:

 • Натура 2000 и други специфични ограничения;
 • Природни или други за района специфични ограничения;
 • Задължения в областта на околната среда;
 • Инвестиции;
 • Сътрудничество;
 • Управление на риска;
 • Млади земеделски стопани;
 • Обмен на знания и информация.

Уважаеми приятели,

Ние от консултантска компания ЕНПРОМ, чрез нашият управител, който е председател на БАБЕП участваме активно за подготвянето на новият програмен период 2021 – 2027. Ще Ви държим в течение за всичко ново, което предстои и какви възможности ще имате през новия програмен период.

Екипа на консултантска компания ЕНПРОМ!

Вашият коментар