Тук ще видите 80 нови мерки, които Европейската Комисия предлага за опростяване на политиката и сближаване за новия програмен период 2021 – 2027 за по-добро усвояване на средства.

 

 1. По-малко текст, по-голяма насоченост в СПВ СП се изисква само основна информация — и то в структуриран формат.;

 

 1. Няма припокривания между СП и ПрограмитеНяма припокривания между съдържанието на СП и програмите (например благоприятстващи условия или анализ трябва да се предоставят само в програмите, но не и в СП).;

 

 1. Два процеса, едно подаване – СП може да се подава заедно със съответната годишна национална програма за реформи (ако моментът е подходящ).;

 

 1. Намалена тежест по отношение на документите – СП може да се включи в първата подадена програма.;

 

 1. По-кратки и по-добре структурирани програми – Текстът на програмите ще бъде „олекотен“, с акцент върху постигането на целите и разпределението на средства за всеки фонд. Изисква се информация само веднъж на практика — дългите, повтарящи се описания могат да се избегнат.;

 

 1. Рационализирана интервенционна логика – Интервенционната логика ще бъде насочена върху широки цели на политиката и конкретни цели. Всички показатели и видовете интервенция са само на едно равнище — само на равнището на конкретните цели (не са разпръснати между приоритети и конкретни цели, както беше в миналото).;

 

 1. Не е необходимо решение на Комисията за незначителни прехвърляния на финансови средства в рамките на дадена програма – Има по-голяма гъвкавост при извършването на по-малки финансови корекции в дадена програма — не се изисква изменение на програмата при прехвърляне на не повече от 5 % от разпределените за даден приоритет финансови средства в рамките на един и същ фонд и програма (с общ таван от 3 % от разпределените финансови средства за програмата).;

 

 1. За незначителни промени и корекции не се изисква решение на Комисията – Промени в програмните органи и технически и редакторски промени могат вече да се извършват директно от държавите членки.;

 

 1. Няма отделна процедура за корекции – Съчетаване на процеса за техническа корекция с прегледа на изпълнението през 2025 г.;

 

 1. Насърчаване използването на опростени варианти за разходите (ОВР) от самото начало – Има специални образци, приложени към образеца за програми в РОР, благодарение на което дискусиите относно ОВР могат (като вариант) да станат част от програмирането. Това следва да доведе също и до по- лесно и по-широко използване на тези варианти. Няма нужда от отделно решение, тъй като то е включено в решението относно програмирането. Използването на ОВР би могло да намали общите административни разходи с около 25 %.;

 

 1. Насърчаване използването на финансиране, което не е свързано с разходите – Има специални образци, приложени към образеца за програми в РОР, които улесняват използването на финансиране, което не е свързано с разходите. Това следва да доведе също и до по-лесно и по-широко използване на този вариант.;

 

V.Териториални инструменти — по-опростено изготвяне, съобразено с местните условия

 

 1. Специална цел на политиката — надграждане на инструментите за периода 2014—2020 г. – Могат да бъдат продължени съществуващите структури за програмиране и изпълнение, включително воденото от общностите местно развитие (ВОМР) и интегрираните териториални инвестиции (ИТИ), установени през периода 2014—2020 г. Изборът на една специална цел на политиката означава по-малко конкретни цели и опростеност при използването на показатели. Териториалните инструменти, използвани по приоритетна цел (ПЦ) 5, могат да съчетават дейности, финансирани по всички други цели на политиката — което дава възможност за един истински многосекторен интегриран подход, съобразен с местните условия.;

 

 1. Яснота относно изискванията, по-опростена формулировка – Много по-кратки разпоредби относно ВОМР и ИТИ. В регламентите има определени основни изисквания, а националните териториални инструменти се признават.;

 

 1. Надграждане върху национални инструменти, които са ефективни – За първи път могат да се използват съществуващи териториални инструменти в държавите членки и те се отчитат към целта от 6 % за устойчиво градско развитие.;

 

 1. Едни и същи правила за всички териториални инструменти – Общ подход за всички териториални инструменти, обхващащи различни територии, с определен минимален набор от изисквания за териториалните стратегии.;

 

 1. Яснота относно статута на местните органи –По-опростени правила относно статута на местните органи, пояснение на това кога е необходим статут на междинно звено (МЗ).;

 

 1. Ясна цел за устойчиво градско развитие с по-голяма гъвкавост – При целевото заделяне на средства се броят всички интервенции по всички териториални инструменти, насочени към градските райони.;

 

 1. Множество фондове — един набор от правила за ВОМРПри използването на ВОМР вече е възможно един фонд да се определи за водещ и да се прилагат само правилата на този фонд.;

 

 1. Съгласуван подход за градовете – Един-единствен инструмент, Европейската инициатива за градовете, ще замени няколко различни инструмента и инициативи в областта на градската политика;

 

 1. По-опростена структура за постигане на целта от 6 % – ВОМР, ИТИ и сумите, програмирани по ПЦ 5, се отчитат към изпълнението на целта.

 

Тук може да видите ЧАСТ 1 от този материал

Приятели,

Консултантска фирма „ЕНПРОМ“ ЕООД ще Ви държи информирани за всичко, което предстои по време на подготовката  за стартирането на новия програмен период 2021 – 2027. Нашият управител Ивайло Здравков, който е и председател на „Българска Асоциация на Бенефициентите по Европейски Програми“ участва активно в целия процес на подготовка за успешното стартиране на програмен период 2021 – 2027.

Вашият коментар