Процедура „Ново работно място“ има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда

Допустими кандидати по програмата са:

 • Работодатели със самостоятелна правосубектност, регистрирани и имащи право да осъществяват дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство. ¹
 1. За целите на настоящата процедура под „Работодател“ следва да се разбира всяко физическо или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.  Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.

Допустими дейности по "Ново работно място":

 • Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ.
 • Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица.
 • Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.
 • Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.
 • Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост.
 • Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души едновременно – представители на целевата група.

Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания:

 • Дейности за организация и управление на проекта; и
 • Дейности по информиране и публичност – в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020

Допустими разходи по процедура "Ново работно място":

 • 1./1.1. Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател в размер на Минималния осигурителен доход и всички дължими вноски за сметка на работодателите (съгласно изискванията на КТ и КСО за съответната длъжност, попадаща в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г. за период до 12 месеца.)
 •  2./2.1. Разходи за възнаграждения на наставници, които ще подпомагат назначени хора с увреждания за период до 3 месеца в размер на ½ от Минималната работна заплата, установена за страната и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО.

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

 • 3./3.1. Разходи за командировки (дневни, пътни, квартирни) на вече наетите по проекта лица, включени в професионално обучение и/или обучение по ключови компетенции.
 •  3./3.2. Невъзстановим ДДС по разходите, планирани в бюджетно перо 3.1.

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

 • 4./4.1. Разходи за предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица.
 • 5./5.1. Разходи за обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на вече наетите по проекта лица.
 • 6./6.1. Разходи за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, в т.ч. и разходи за оборудване на работни места за хора с увреждания, пряко свързани с финансираните дейности и необходими за постигане на поставените цели, както и подробно мотивирани в проектното предложение.
 • 6./6.2. Невъзстановим ДДС по разходите, планирани в бюджетно перо 6.1.
 • 7./7.1. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане, оборудване и стопански инвентар.
 • 8./8.1. Разходи за трудова медицина за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности.
 • 9/9.1. Разходи за други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.
 • 9/9.2. Невъзстановим ДДС по разходите, планирани в бюджетно перо 9.1.
 • 10./10.1. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.
 • 10./10.2. Невъзстановим ДДС по разходите, планирани в бюджетно перо 10.1.

РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

 • 11./11.1. Разходи за текущ ремонт на помещенията, в които ще се адаптират нови работни места за хора с увреждания – до 10% от преките допустими разходи. Разходите са допустими единствено в случай, че са надлежно обосновани и описани в дейностите по проекта.
 • 11./11.2. Невъзстановим ДДС по разходите, планирани в бюджетно перо 11.1.

НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

 • 12./12.1. Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта
 • 12/12.2. Невъзстановим ДДС за разходите по раздел ІV.

 • За микро, малки и средни предприятия - безвъзмездната помощ е 100%
 • За големи предприятия - безвъзмездната помощ е 80% (като минималното съфинансиране е в размер на 20% от общата стойност на проекта)

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лв.

Общ бюджет на процедура "Ново работно място": 40 000 000 лв.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!