обучения за заети лица

Целта на мярка „Обучения за заети лица“ от ОПРЧР е да увеличи производителността на труда на лицата, заети в микро, малки, средни и големи предприятия, да създаде условия за устойчивата им заетост и намиране на по-качествени работни места и да повиши тяхната професионална компетентност.

Очакван край на приема: юни 2017 г.

Допустими кандидати:

  • микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България, в съответствие с българското законодателство.
  • социални партньори

Допустими дейности:

- Предоставяне на обучение за придобиване/повишаване на професионалната квалификация на заети лица

- Обучение за придобиване на ключови компетентности за заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици", Ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност"

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

- За Компонент 1 - 15 000 лв.

- За Компонент 2 - 15 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

- За Компонент 1 - до 3 911 660 лв.

- За Компонент 2 - до 391 166 лв.

Общ бюджет на процедурата: 

- Компонент 1: 10 000 000 лв.

- Компонент 2: 40 000 000 лв.

 Крайният срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура е март 2017 г.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!