Целта на процедура „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ от ОПРЧР е да предостави подкрепа за реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за децата и младежите, настанени в домове, включително и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа.

Очаквано начало на приема: февруари 2018 г.

Допустими кандидати:

  • Компонент 1: Общини, получили финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 за изграждане на социална инфраструктура за новите услуги
  • Компонент 2: Министерство на здравеопазването

Допустими дейности:

КОМПОНЕНТ 1:

  • Подбор и наемане на персонала, ангажиран в социалните услуги за деца и младежи, предвидени да бъдат разкрити от общините на съответната целева територия.
  • Дейности по преместване на децата и младежите от целевата група и настанява-нето им в новоразкритите услуги от резидентен тип или в алтернативна грижа, както и ползването на дневните и консултативните форми на социални услуги;
  • Предоставяне на новите социални услуги за деца и семейства;

КОМПОНЕНТ 2:

  • Подбор, наемане, обучение и супервизия на персонала, ангажиран в интегрираните здравно-социални услуги за деца, предвидени да бъдат разкрити от МЗ;
  • Дейности по подготовка за преместване на децата от целевата група и настаняването им в новоразкритите услуги и алтернативна грижа;
  • Предоставяне на новите интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства.
  • Предоставяне на патронажна грижа в 28 области в страната, както и необходимите за целта ремонти, обзавеждане и оборудване, вкл. закупуване на транспортни средства за извършване на мобилната работа“.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е 391 166 лв.

Процент на съфинансиране: 100 %

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!