Процедура „Подкрепа за предприемачество“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ цели:

– Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;

– Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;

– Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 6 октомври 2017 г., 17:30 ч.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

1.1. Центрове за развитие на предприемачеството, включително:
- Неправителствени организации - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ;
- Търговци по смисъла на Търговския закон;

1.2. Социални партньори - (национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с решение на МС: КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ);

1.3. Финансови институции – банки (кредитни институции) или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции

Партньор/и на кандидата могат да бъдат някои от изброените организации:
1. Обучителни организации и институции;
2. Центрове за информация и професионално ориентиране, регистрирани в Регистъра на центровете за информация и професионално ориентиране към НАПОО;
3. Неправителствени организации - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ;
4. Социални партньори - (национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с решение на МС: КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ);
5. Общини или райони на общини на територията на Република България;
6. Финансови институции – банки (кредитни институции) или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и
предприемачество.

2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения)

3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност, и дейности за подкрепа

Размер на финансирането:

  • Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект: 200 000 евро (за период от три бюджетни години)

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!