специфични обучения

Целта на мярка „Специфични обучения“ от ОПРЧР е да увеличи производителността на труда на лицата, заети в микро, малки, средни и големи предприятия и да създаде условия за устойчивата им заетост чрез специфични за предприятията и работните места обучения.

Мярката цели да спомогне както за кариерното развитие на неактивни и безработни лица, така и за осигуряване на продължаващо обучение за заетите лица.

Краен срок: 31 октомври 2017 г.

Допустими кандидати по процедура "Специфични обучения":

  • Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда

Допустими дейности:

- Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения

- Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при работодател

- Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица

- Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения

Допустими разходи:

- Разходи за персонал

- Разходи за материални активи

- Разходи за услуги

- Разходи за публичност

- Непреки разходи

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

- За Компонент 1 - 50 000 лв.

- За Компонент 2 - 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

- За Компонент 1 - до 3 911 660 лв.

- За Компонент 2 - до 2 391 166 лв.

Общ бюджет на процедура "Специфични обучения": 

10 000 000 лв.

 Крайният срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура е април 2017 г.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!