Процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации”

Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ цели:

– предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на тяхната иновационната дейност (в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация – ИСИС).

– Изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 26 септември 2017 г.

 Допустими кандидати по програмата са малки, средни и големи предприятия, които:

 • са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство

Допустими по процедурата за продуктови и производствени иновации са проекти, включващи следните дейности:

 • Приложни и научни изследвания в предприятието
 • Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, тествания, изпитания, измервания
 • Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, непатентовани открития, права по ИС
 • Дейности по разработване на иновации в тематичните области на ИСИС 2014 - 2020:
 1. Информационни и комуникационни технологии и информатика
 2. Мехатроника и чисти технологии
 3. Индустрия за здравословен живот и биотехнологии
 4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Размер на финансирането:

 • Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект: 100 000 лева
 • Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект: 1 000 000 лева

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!