ресурсна ефективност

Процедурата за ресурсна ефективност от ОПИК има за цел:

– Предприятията да повишат своята ефективност на използване на ресурсите като разработват и прилагат нови техники и методи

Приемът по процедурата е отворен. Краен срок за подаване на проектни предложения – 23.04.2018 г. 

Допустими кандидати по програмата са малки и средни предприятия от преработвателната промишленост

Допустими по процедурата за ресурсна ефективност са проекти, включващи следните дейности:

  • За изпълнение на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите, в област отпадъци, води, рециклиране на материали
  • Информираност и публичност

Допустими разходи:

  • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
  • Разходи за услуги
  • Разходи за материали и консумативи
  • Разходи за организация и управление

  • Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект: 300 000 лева
  • Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект: 2 000 000 лева

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!