развитие на лаборатории

Процедурата за развитие на тематично фокусирани лаборатории от ОПИК има за цел:

– Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения ноември 2017 г.

Допустими кандидати по програмата са средни и големи предприятия, които:

  • са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава членка на Европейското икономическо пространство.

Допустими по процедурата за развитие на лаборатории са проекти, включващи следните дейности:

  • за инвестиционна подкрепа за изграждане на нови, разширяване и модернизация на съществуващи тематично фокусирани лаборатории.

Допустими разходи:

  • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
  • разходи за СМР

 Размер на финансирането:

  • Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект: 100 000 лева
  • Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект: 1 250 000 лева

Максимален процент на съфинансиране: 25 – 60%

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!