Съществуващи предприятия (микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия), които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава -членка на Европейското икономическо пространство - самостоятелно или в партньорство . Забележка: Предприятия, които не са микро, малки и средни предприятия (МСП) или не са малки дружества със средна пазарна капитализация могат да кандидатстват по процедурата единствено в случаите, когато включват сътрудничество с МСП.

Подкрепа за вътрешна за предприятието развойна дейност/иноваци и в тематичните области на ИСИС 2021-2027. Разходи за услуги Разходи за оборудва не и инструменти Разходи за възнагра ждения Оперативни разходи

Бюджет: 127 мил.

Максимален % на финансиране: 60%

Размер на безвъзмездната помощ: 50 000 лв – 500 000 лв.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!