Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

 

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години.

 

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

 

Кандидатите следва да развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).

Дейности подобряващи енергийната ефективност на предприятието

 

 • Котли
 • Горелки
 • Кондензни гърнета за пара или сгъстен въздух
 • Лъчисто газово отопление
 • Термопомпи за отопление и охлаждане, вкл. за загряване на вода за битови нужди
 • Слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване
 • Предварително изолирани тръби (за пара или за вода)
 • Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при производството на сгъстен въздух или студопроизводство
 • Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане
 • Системи за хибридна вентилация
 • Чилъри
 • Климатични камери с високо ефективна регенерация на топлина/студ/влага
 • Енергийно-ефективни охладители на въздух
 • Помпи
 • Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух
 • Въздуходувки за сгъстен въздух
 • Централизирано управление на системи за сгъстен въздух
 • Изсушители на сгъстен въздух
 • Устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници
 • Системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни регулатори/инвертори/ и софстартери
 • Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради
 • Енергоспестяващи осветители
 • Автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението. Въвеждане и сертифициране на системи за управление на енергията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект по настоящата процедура за подбор на проекти са, както следва:

 • Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект:
  25 000 лв.
 • Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект:
  150 000 лв.

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е, както следва:

 • Максимален интензитет на помощта:
  50 %

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!