По мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ се подпомагат проекти, които допринасят за:

– създаването или управлението на земеделски стопанства от млади хора;

– насърчаване на заетостта.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 14 юни, 17:30 ч.

Допустими кандидати по мярка 6.1 са:

 • физически лица;
 • еднолични търговци (ЕТ);
 • еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД);

които към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да:

- са регистрирани за първи път като земеделски стопани (и са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години);

- са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;

- имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;

- са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;

- са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;

- са микропредприятия или малки предприятия;

- не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.1 и/или подмярка 4.2 от мярка 4, и/или по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014 - 2020 от ПРСР 2014 - 2020 г.;

- не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 от ПРСР 2007 - 2013 г. и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 от ПРСР 2007 - 2013 г.;

- нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд "Земеделие";

- нямат изискуеми публични задължения към държавата;

Финансовата помощ е безвъзмездна и се предоставя за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани.

По мярка 6.1 не се предоставя финансова помощ за дейности, свързани с производството на тютюн.

По мярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" ще бъде даван приоритет на:

 • Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
 • Проекти за дейности, които се изпълняват в сектор "Животновъдство" и/ или в сектор "Плодове и зеленчуци";
 • Проекти, подадени от кандидати, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни.
 • Проекти, при изпълнението на които се създават заетост и нови работни места;

Финансови условия

 • Общият размер на финансовата помощ за един кандидат - не повече от 25 000 евро.
 • Финансовата помощ се предоставя за максимален срок пет години.
 • Изплащането на помощта се извършва на два етапа:
 • първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро - след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
 • второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро, когато след извършена проверка РА установи точното изпълнение на бизнес плана.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!