Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;

  • Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по - малко от 8 000 евро;
  • Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
  • Кандидатите за подпомагане подали проектно предложение след 01.01.2021 г. следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

Настоящата процедура по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. има за цел да спомогне за подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства чрез:

  • внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
  • насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или
  • опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление; или
  • подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
  • подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
  • осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти;
  • инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Във връзка с Регламент (ЕС) 2020/2220 от 23 декември 2020 година за проектни предложения подадени след 01.01.2021 г. се прилагат следните финансови условия:

 

·         За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1 000 000 евро, включително:

Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 

-      За инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на Next Generation финансовата помощ се увеличава с до 25 %.

 

-      За инвестиции представени от кандидати групи и организации на производители с до 10 %;

 

Финансовата помощ за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 50 %.

 

·         За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи от 1 000 001 евро до 1 500 000 евро, включително:

 

Финансовата помощ е в размер до 35 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 

-      За инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на Next Generation финансовата помощ се увеличава с до 25 %.

 

-      За инвестиции представени от кандидати групи и организации на производители с до 10 %;

 

Финансовата помощ за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 35 %.

 

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периоди на прием проведени след 01.01.2021 г. е в рамките на 1 500 000 евро, като максималният размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля 1 500 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периоди на прием проведени след 01.01.2021 г. е в рамките на 250 000 евро. Разходите за земеделска техника не може да надхвърлят 50 на сто от допустими разходи по едно проектно предложение и не се считат за инвестиции в обхвата на дейностите по Next Generation.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!