• Кандидатите за подпомагане подали проектно предложение след 01.01.2021 г. следва да са извършвали дейности по преработка от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
  • За кандидати земеделски стопани подали проектно предложение след 01.01.2021 г. условието се счита за изпълнено и ако същите са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
  • Кандидати групи или организации на производители подали проектно предложение след 01.01.2021 г. условието се счита за изпълнено ако същите са извършвали дейност от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива, свързани с къси вериги на доставка (Например директно от производителя към крайния клиент);

  • Инвестиции, свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга (В това число производствени помещения, халета, цехове и др.);
  • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
  • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и много други;
  • Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
  • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.
  • Иновативни технологии
  • Критериите за подбор ще гарантират насочване на финансовата помощ към проекти за постигне въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в ХВП за преработка на суровини от чувствителни сектори, които могат да осигурят съответната суровинна база, включително инвестиции за покриване стандартите на ЕС и преработка и производство на биологични продукти, включително технологии водещи до намаляване на емисиите, включително инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Във връзка с Регламент (ЕС) 2020/2220 от 23 декември 2020 година за проектни предложения подадени след 01.01.2021 г. се прилагат следните финансови условия:

 

·         За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 2 000 000 евро, включително:

 

Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 

-      За инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на Next Generation финансовата помощ се увеличава с до 25 %;

 

 

Финансовата помощ за общи разходи по проекта е в размер до 50 %.

 

 

·         За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи от 2 000 001 евро до 3 000 000 евро, включително:

 

Финансовата помощ е в размер до 35 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 

-      За инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на Next Generation финансовата помощ се увеличава с до 25 %;

 

 

Финансовата помощ за общи разходи п  о проекта е в размер до 35 %.

 

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периоди на прием проведени след 01.01.2021 г. е в рамките на 3 000 000 евро, като максималният размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля 3 000 000 евро.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!