1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност.

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

 

ВАЖНО: Кандидатите са длъжни да удостоверят че са микро или малко предприятие, като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 1). Управляващият орган може по всяко време да извършва документална проверка на декларираните от одобрените кандидати на етап кандидатстване обстоятелства и в случай че след проверката се установи, че кандидатът не отговаря на изискването по т. 3), получената безвъзмездна помощ подлежи на възстановяване, вкл. начислената законна лихва.

4) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

5) Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.

6) Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

Проверката на кандидатите (и на ниво група) ще се извършва в съответствие с определението за затруднено положение по чл.2, пар.18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 въз основа на декларирани от кандидатите данни в Декларацията за финансови данни (Приложение № 2). Управляващият орган може по всяко време да извърши проверка на декларираните от кандидатите данни и в случай че след проверката се установи, че кандидатът не отговаря на изискването по т. 6), получената безвъзмездна помощ подлежи на възстановяване, вкл. начислената законна лихва.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

От 3 000 лв. до 10 000 лв.

0т 3 000 лв. до 10 000 лв. 100% субсидия

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!