Индикативен график ПРСР 2017-2018 г.

Индикативен график за прием на заявления по Програма за развитие на селските райони за 2017  и 2018 г.

2017


Октомври

НП

Ноември

Подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития"
Подмярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти"

Декември

НП

2018


Януари

НП

Февруари

Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“

Март

Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

Април

Подмярка 6.4 "Подкрепа за неземеделски дейности"

Май

Подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ"

Юни

НП

Юли

Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“

Август

НП

Септември

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Октомври

НП

Ноември

НП

Декември

НП