Индикативен график за прием на заявления по Програма за развитие на селските райони за 2018 г.

Януари

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Февруари

Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни аинициативни групи“

Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Март

Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Април

Подмярка 6.4 „Подкрепа за неземеделски дейности“

Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“

Май

Подмярка 6.4 „Подкрепа за неземеделски дейности“

Юни

Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

Юли

Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“

Август

НП

Септември

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Октомври

НП

Ноември

НП

Декември

НП