Индикативен график ПРСР 2017 г.

Индикативен график за прием на заявления по Програма за развитие на селските райони за 2017 г.

 

Януари

НП

Февруари

НП

Март

Мярка 10 "Агроекология и климат"
Мярка 11 "Биологично земеделие"
Мярка 12 "Плащания по НАТУРА - 2000 и Рамковата директива за водите"
Мярка 13 "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения"

Април

НП

Май

НП

Юни

НП

Юли

Мярка 2.1.2 "Помощ за осигуряване на консултантски услуги за малки земеделски стопани (ТПП)"
Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР)
Подмярка 19.3 Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи

Август

Мярка 2.1.1 "Консултантски услуги за земеделски и горски стопани"
Подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделските стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"
Подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери"

Септември

Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Мярка 14 "Хуманно отношение към животните"

Октомври

Подмярка 7.3 "Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване"
Подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития"
Подмярка 8.4 "Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития"
Подмярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти"

Ноември

Подмярка 16.1 "Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост"
Подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата"
Мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производителите"

Декември

Подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"