Мярка 16.1

Иновациите са ключов инструмент за повишаване на селскостопанската производителност и устойчивост. В тази връзка мярка 16.1 от ПРСР 2014-2020 ще подпомага финансово оперативни групи (сдружения от земеделци, МСП, НПО, научни институти и др.), които проучват възможности и създават иновативни продукти или процеси.

Очаквано начало на приема: ноември 2017 г.

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

  • оперативни групи

- сформирани от минимум два субекта от следните възможности - земеделски стопани, МСП в областта на преработката на храни, НПО, висши училища, научни институти

Допустими разходи:

  • Проучвания за приложимост на иновативния проект – 5 000 евро на година за оперативна група
  • Стимулиране на интерес и разширяване на оперативната група – 10 000 евро на година за оперативна група
  • Текущи разходи във връзка със сътрудничеството – 35 000 евро на година за оперативна група
  • Преки разходи за изпълнение на иновативния проект, включително разходи за инвестиции – съгласно представен инвестиционен план.

Допустими са разходи за инвестиции, които попадат в обхвата на Анекс 1 от ДФЕС.

Максимален интензитет на помощта:

За разходи за проучвания, разходи за стимулиране на интерес и за текущите разходи във връзка със сътрудничеството - 100%.

В случаите, когато видът на инвестициите в рамките на преките разходи в осъществявания проект попадат в обхвата на подмерки 4.1 или 4.2. - 70%

Максимално допустим размер на помощта за една оперативна група за периода на прилагане на програмата - 1 000 000 евро.

Максимално допустим размер на общата сума за един проект - 500 000 евро.

Подкрепата е ограничена до максимален период от седем години.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!