мярка 8.3

За най-сериозен рисков фактор при опазване на горите продължават да се смятат горските пожари. Мярка 8.3 е създадена, за да могат чрез материални инвестиции да бъдат ограничени щетите, причинени от тях.

Очаквано начало на приема: март 2018 г.

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • Общини, собственици/стопанисващи горски територии;
 • Юридически лица, стопанисващи горски територии;
 • Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи държавни горски територии;
 • Лесозащитни станции;
 • Регионални дирекции по горите.

Допустими разходи:

 • Материални инвестиции:

1. създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;
2. изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски цели;
3. изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
4. строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;
5. закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести;
6. изграждане и подобряване на горски пътища;
7. предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и болести;

 • Нематериални инвестиции:

1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
3. Закупуване на софтуер;

 • Aвансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Приоритет ще бъде даван на:

 • територии на общини, класифицирани с по-висок риск от горски пожари
 • проекти с по-голяма предпазвана площ
 • проекти със съвкупност от противопожарни мерки
 • проекти, които нанасят най-малко щети към околната среда

Приложими суми и проценти на предоставяната подкрепа:

 • Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.
 • Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 2 500 евро.
 • Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 1 500 000 евро.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!