мярка 9

Мярка 9 от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 е насочена към подобряване и стабилно функциониране на веригата на предлагането на храни. Организирането на стопаните в сдружения ще улесни тяхното сътрудничество, като повиши възможностите им за планиране и намаляване разходите за производство.

Приемът по мярка 9 се очаква да стартира през месец ноември 2017г.

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Групи и организации на производителите, които отговарят на определението „малки и средни предприятия” и са признати до края на 2020 г. Групите и организациите трябва да отговарят на следните изисквания:

- членове на групата или организацията могат да бъдат физически лица, еднолични търговци или юридически лица (с изключение на юридическите лица с нестопанска цел), които са регистрирани в ИСАК, и/или са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. като производители на такива земеделски продукти, за които групата или организацията кандидатства за признаване;

- групата да има минимум четири члена;

- организацията да има минимум шест члена;

- членовете на групата на производители всяка година предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 25 000 лева;

- членовете на организацията всяка година предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 50 000 лева

- помощта се отпуска на групите и на организациите на производителите въз основа на бизнес план.

Дейностите по мярка 9 трябва да бъдат в някои от следните земеделски сектори:

 1. зърнено-житни култури;
 2. медицински и етеричномаслени култури;
 3. зърнено-бобови култури;
 4. технически култури, с изключение на тютюн;
 5. картофи;
 6. мляко;
 7. месо, с изключение на риба и аквакултури;
 8. мед;
 9. винено грозде;
 10. яйца;
 11. плодове;
 12. зеленчуци.
 • Подпомага се и създаването на групи и организации на производители на биологично произведени продукти попадащи в изброените сектори
 • За групи и организации на производители на плодове и зеленчуци е допустимо обединяването им в общ сектор.

Групата или организацията на производители в бизнес плана си трябва задължително да планира и заложи една или повече от следните дейности:

 1. Адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива групи или организации;
 2. Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;
 3. Установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибиране на реколтата и наличностите;
 4. Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.

Безвъзмездната финансова помощ по мярка 9 се предоставя под формата на фиксирано годишно плащане, отпускано за не повече от пет последователни години.

Размерът на финансовата помощ се определя за всяка от петте години като процент от стойността на предлаганата на пазара продукция през предходната година:

 1. за първата година - 10 %;
 2. за втората година - 9,5 %;
 3. за третата година - 9 %;
 4. за четвъртата година - 8,5 %;
 5. за петата година - 8 %.

Максималният размер на финансовата помощ на година за всяка група или организация на производители не може да надвишава левовата равностойност на 100 000 евро.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!