Организация на производителите  може да бъде създадена в един от следните сектори:

 • пресни плодове и зеленчуци;
 •  семена и посадъчен материал.
 • плодове и зеленчуци за преработка;
 • копринени буби;
 • мляко и млечни продукти;
 • мед и пчелни продукти;
 • зърнено-житни и маслодайни;
 • винено грозде;
 • медицински и етерично маслени култури;
 • месо и вълна;
 • зърнено бобови култури;
 •  технически култури;
 • картофи;
 • яйца;
 • живи дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност;

* Състои се от най-малко 6 производителя на земеделски продукти.

Групи на производители се създава за земеделски продукти от един от следните сектори:

 • зърнено-житни;
 • зеленчуци.
 • медицински и етерично маслени култури;
 •   плодове;
 • зърнено бобови култури;
 • винено грозде;
 • технически култури, с изключение на тютюн;
 • картофи;
 • мляко;
 •  яйца;
 • месо, с изключение на риба и аквакултури;
 •   мед;

* Състои се от най-малко 4  производителя на земеделски продукти.

Организация или група на производители може да бъдe създаванa в една от следните правно – организационни форми:

 • Кооперация;
 • Събирателно дружество;
 • Дружество с ограничена отговорност

При кандидатстване за признаване на група или организация на производители е необходимо да бъде подадено заявление за признаване (което е публикувано на страницата на МЗХ).

То съдържа основни данни за групата/организацията и нейните членове, в него трябва да бъде посочена следната информация:

 • сектора за признаване;
 • цели, които ще изпълнява дружеството – групата или организацията след признаване;

Част от документите, които се прилагат към заявлението за признаване са следните:

 • Копие на Устройствен акт (Дружествен договор на ООД);
 • Списък на членовете (съдружниците);
 • Декларации и други.

Някои от целите, за постигането на които се създават организации и групи на производители могат да бъдат:

 • планиране и приспособяване на продукцията към търсенето на пазара, по отношение на качеството и количеството;
 • концентриране на предлагането и на пускането на пазара на продуктите, произведени от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара;
 • оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите, за постигане на стандартите в областта на околната среда и хуманното отношение към животните и за стабилизиране на цените на производителите;
 • провеждане на научни изследвания и разработване на инициативи свързани с устойчивите производствени методи, иновативните практики, икономическата конкурентоспособност и развитието на пазарите;
 • прилагане на инициативи за популяризирането и предлагането на пазара;
 • управление на взаимоспомагателните фондове, финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и други.

Организации на производители на мляко и млечни продукти се признават съгласно изискванията на Наредба № 1/2015 г.

Организации на производители на мляко и млечни продукти се признават съгласно изискванията на Наредба 11/2007 г.

Организациите на производители във всички останали сектори се признават по реда на Наредба № 12/2015 г.

Това са общите условия за създаване на група/организаця на производители на земеделски продукти. За тези на производителите на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти има малки различия.

Повече информация, както и насоките за кандидатстване за признаване на групата/организацията са публикувани на електронната страница на МЗХ. http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Organizaciinaproizwoditeli.aspx

Признатите групи и организации на производители на земеделски продукти могат да кандидатстват за подпомагане по  Подмярка 4.1Инвестиции в земеделски стопанства”, Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” и Мярка 9 “Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г.