Програма „Развитие на селските райони“ 2021 – 2027

Програма „Хоризонт ЕВРОПА“

Програма „Аквакултури“ 2021 - 2027

Програма „Човешки ресурси“ 2021 - 2027

Програма „Регионално развитие“ 2021 - 2027

Програма "Наука и образoвание" 2021 - 2027

Програма „Транспорт" 2021 - 2027

Програма „Околна среда“ 2021 - 2027

„Фонд на фондовете“ 2021 - 2027

Програма "Конкурентоспосбност и иновации в предприятията" 2021-2027

План за възстановяване и устойчивост

Региони в растеж

„Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!