Мярка 1.7 насърчава инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

Краен срок за кандидатстване по мярка 1.7: 21 ноември 2017, 17:00 ч.

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

  • Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите

Допустими дейности по мярка 1.7 са:

  • Преработка и/или добавяне на стойност към собствения улов;
  • Предлагане на пазара и пряка продажба на собствен улов;
  • Инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

  • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 5 000 лева.
  • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 200 000 лева.
  • Безвъзмездната финансовата помощ по мярката е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!