Мярка 1.8. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки

мярка 1.8

Мярка 1.8 е подходяща за финансиране на дейности за подобряване на енергийната ефективност, повишаване качеството и контрола на разтоварваните на сушата продукти и др.

Приемът по мярка 1.8 се очаква да стартира през четвъртото тримесечие на 2016 г.

 

 

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство;
 • Признати рибарски организации;
 • Публично-правни органи;
 • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ
 • Организации на производителите
Допустими дейности по мярка 1.1 са:

 • Повишаване качеството, контрола и проследяемостта на разтоварваните на сушата продукти
 • Подобряване на енергийната ефективност
 • Подпомагане опазването на околната среда и подобряване безопасността и условията на на труд
 • Инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища, рибните борси, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки
 • Инвестии в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци
- Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

 • 10 000 000 лв.

- Максимален процент на финансиране: 100 %

Реализирайте идеите си