Мярка 1.8. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки

мярка 1.8

Мярка 1.8 е подходяща за финансиране на дейности за подобряване на енергийната ефективност, повишаване качеството и контрола на разтоварваните на сушата продукти и др.

Краен срок за кандидатстване по мярка 1.8: 30 септември 2017, 17:00 ч.

 

 

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

  • Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство;
  • Признати рибарски организации;
  • Публично-правни органи;
  • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ
  • Организации на производителите
Допустими дейности по мярка 1.8 са:

  • Повишаване качеството, контрола и проследяемостта на разтоварваните на сушата продукти
  • Подобряване на енергийната ефективност
  • Подпомагане опазването на околната среда и подобряване безопасността и условията на на труд
  • Инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища, рибните борси, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки
  • Инвестии в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци
Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

1. Сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“
- Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 800 000 лева.
- Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 8 000 000 лева.

2. Сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“
- Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 80 000 лева.
- Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 800 000 лева.

Максимален процент на съфинансиране:
- до 100 % за публични организации;
- до 50 % за юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Реализирайте идеите си