Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Еднолични търговци (ЕТ)
 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите

Кандидатите по мярка 5.4 трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в регистъра на БАБХ, в сектор „Рибни продукти“ – само за съществуващи предприятия;
 • да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
 • да не са вписани в централната база данни за отстраняванията съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година относно централната база данни за отстраняванията (OB L 344, 20.12.2008 г.);
 • Физическото лице – Едноличен търговец /ЕТ/ и членовете на управителните органи на ЮЛ да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна дейност;
 • да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
 • да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
 • да не са обявени в несъстоятелност или да са в открито производство по несъстоятелност;
 • да не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ).
 • да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от ЗРА в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи или нови предприятия, които преработват собствена аквакултура;
 • да имат издадено Разрешително за стопански риболов и Удостоверение за придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, когато обекти на подпомагане са съществуващи или нови предприятия, които преработват собствен улов;
 • да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи или нови предприятия, които преработват собствена аквакултура;

Дейности, допустими за финансиране по мярка 5.4:

ЕФМДР може да подпомага инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции:

 • допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
 • подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
 • са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
 • са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007;
 • водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

Недопустими дейности

За настоящия прием не е допустимо финансирането на инвестиции, които подпомагат преработването на улов на риба от видове с търговско значение, което не може да бъде предназначено за консумация от човека.

Допустими за финансиране по мярка 5.4 са следните разходи:

 • разходи за строително-монтажни работи;
 • закупуване на нови  машини и оборудване  (включително компютърно),   съоръжения и други,  пряко  свързани с  предвидената   инвестиция,  в  това  число  и  разходи,  включени в продажната  цена  за  осъществяване на  доставката, инсталиране,  изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването (машините), съоръженията, включително  придобити чрез финансов лизинг;
 • специализирана складова техника  и специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на предприятието, свързани  с  подобряване  на  производството, включително   придобити  чрез  финансов  лизинг;
 • за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
 • за закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
 • за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията, в случай че кандидатът е провел съответната процедура съгласно реда и условията в нормативния акт по чл. 54 от ЗУСЕСИФ;
 • закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 20 от ПМС 119;
 • закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 20 от ПМС 119;
 • въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на  околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти –  до 1 процент от стойността на инвестицията;
 • обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързано с предвидената инвестиция – до 1 процент от стойността на инвестицията;
 • инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда, включително придобити чрез финансов лизинг;
 • разходи за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация

Размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

 • Финансовата помощ по реда на тази мярка е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за мярката в ПМДР 2014 - 2020 г. и е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности.Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за  един  проект не трябва да бъде  по-малък  от 20 000 лева.
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за  един  проект  не  трябва да  надвишава  1 000 000 лева.
 • Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един бенефициент по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ за целия Програмен период е 1 400 000 лева.
 • Максимален интензитет на помощта за дейности за МСП - 50%

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!