Устойчиво и интегрирано градско развитие

Енергийна ефективност, интегриран градски транспорт, градска среда, зони с потенциал за икон. развитие, социална, културна и образователна инфраструктура

Научете повече

Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020

Актуализиране на системи за финансово управление и контрол, участие в програми за обмен на опит и добри практики и др.

Научете повече

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!