Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020

Конкретни бенефициенти по процедурата са:

Столична община,Община Варна, Община Пловдив, Община Бургас, Община Русе, Община Стара Загора, Община Плевен, Община Благоевград, Община Велико Търново, Община Видин, Община Добрич, Община Хасково, Община Пазарджик, Община Шумен, Община Сливен, Община Габрово,  Община Ямбол, Община Перник, Община Враца, Община Ловеч, Община Кърджали,  Община Смолян, Община Разград, Община Казанлък, Община Асеновград, Община Монтана, Община Горна Оряховица, Община Гоце Делчев, Община Дупница, Община Кюстендил, Община Силистра, Община Димитровград, Община Търговище, Община Лом, Община Петрич, Община Свищов, Община Велинград, Община Карлово и Община Панагюрище.

Продължителност на изпълнение:

Максимална продължителност на изпълнение на отделните индивидуални бюджетни линии - 31.12.2023 г.

Допустими дейности:

- Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнение и управление на инвестиционните програми на 39-те града спрямо функциите им по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”;

- Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;

-  Възнаграждения на екипите на Междинните звена на ОПРР 2014-2020 с оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;

-  Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;

-  Техническа помощ за създаване на градски мрежи и участие в прояви на равнище ЕС, свързани с интегрирано градско устойчиво развитие;

-  Участие в програми за обмен на опит и добри практики.

Разходи, допустими за финансиране:

- Разходи за актуализиране на системи за финансово управление и контрол;

- Разходи за възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционните програми;

- Разходи за възнаграждения на екипите на Междинните звена;

- Разходи за наемане на външни експерти за оценка на проектни предложения;

- Разходи за командировъчни пари (пътни, дневни и квартирни) на лица - съгласно

Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина или съответните нормативни актове на друга държава - членка на ЕС, в случаите, когато не е приложимо българското законодателство;

- Разходи за създаване на градски мрежи и участие в програми/събития.

- Разходи за публичност и визуализация – не трябва да надвишават 1% от общия размер на предоставената БФП.

- разходи за одит - не трябва да надвишават 1% от общия размер на предоставената БФП одобрена на етапа на кандидатстване от страна на УО на ОПРР.

(Проверки под формата на ангажимент за договорени процедури (финансов одит) се извършват само за бюджетни линии с размер на предоставена БФП над 200 000 лв.)

- разходи за организация и управление на бюджетната линия/финансовия план – до 10% от общия размер на предоставената БФП:

  • разходи за възнаграждения за лица, пряко ангажирани с дейности по управлението и/или изпълнението на бюджетната линия, включително дължимите осигурителни вноски

Специфични допустими разходи:

Невъзстановимият данък добавена стойност е допустим разход

НивоКонкретен бенефициентМаксимален размер на индивидуалната бюджетна линия, в лева (БФП)% финансиране спрямо ресурса за БФП по Приоритетна ос 1 за съответния град
1 1 ниво Столична община   1 281 416,63  17,37%
2 2 ниво Варна   452 129,73   6,13%
3 2 ниво Пловдив   434 625,08   5,89%
4 2 ниво Бургас   464 921,85   6,30%
2 ниво Русе   301 233,10   4,08%
2 ниво Стара Загора   283 044,65   3,84%
2 ниво Плевен   255 141,19   3,46%
2 ниво Благоевград   235 676,62   3,19%
2 ниво Велико Търново   233 210,21   3,16%
10  2 ниво Видин   205 023,82   2,78%
11  3 ниво Добрич   151 588,21   2,05%
12  3 ниво Хасково   145 254,99   1,97%
13  3 ниво Пазарджик   139 974,68   1,90%
14  3 ниво Шумен   139 940,05   1,90%
15  3 ниво Сливен   139 205,54   1,89%
16  3 ниво Габрово   138 366,73   1,88%
17 3 ниво Ямбол   136 644,46   1,85%
18  3 ниво Перник  130 583,87   1,77%
19  3 ниво Враца   125 009,31   1,69%
20  3 ниво Ловеч   123 342,38   1,67%
21 3 ниво Кърджали   113 147,10   1,53%
22 3 ниво Смолян   112 796,40   1,53%
23 3 ниво Разград   106 595,92   1,44%
24 3 ниво Казанлък   105 674,27   1,43%
25  3 ниво Асеновград   103 934,02  1,41%
26 3 ниво Монтана   102 488,12   1,39%
27  3 ниво Горна Оряховица   102 385,39   1,39%
28  3 ниво Гоце Делчев  102 114,72   1,38%
29  3 ниво Дупница   100 930,35   1,37%
30  3 ниво Кюстендил   99 084,10   1,34%
31 3 ниво Силистра   96 225,75   1,30%
32  3 ниво Димитровград   95 594,52   1,30%
33  3 ниво Търговище   95 551,24   1,30%
34  3 ниво Лом   92 450,05   1,25%
35 3 ниво Петрич   91 611,81   1,24%
36  3 ниво Свищов   90 411,00   1,23%
37  3 ниво Велинград   86 241,94  1,17%
38 3 ниво Карлово   84 361,66   1,14%
39 3 ниво Панагюрище   80 437,49   1,09%

По настоящата процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия не се изисква съфинансиране от конкретния бенефициент като част от националното съфинансиране (15%) в рамките на БФП (100%).

Реализирайте идеите си