Конкретни бенефициенти по процедурата са:

Столична община,Община Варна, Община Пловдив, Община Бургас, Община Русе, Община Стара Загора, Община Плевен, Община Благоевград, Община Велико Търново, Община Видин, Община Добрич, Община Хасково, Община Пазарджик, Община Шумен, Община Сливен, Община Габрово,  Община Ямбол, Община Перник, Община Враца, Община Ловеч, Община Кърджали,  Община Смолян, Община Разград, Община Казанлък, Община Асеновград, Община Монтана, Община Горна Оряховица, Община Гоце Делчев, Община Дупница, Община Кюстендил, Община Силистра, Община Димитровград, Община Търговище, Община Лом, Община Петрич, Община Свищов, Община Велинград, Община Карлово и Община Панагюрище.

Продължителност на изпълнение:

Максимална продължителност на изпълнение на отделните индивидуални бюджетни линии - 31.12.2023 г.

Допустими дейности:

Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнение и управление на инвестиционните програми на 39-те града спрямо функциите им по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”;

Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;

-  Възнаграждения на екипите на Междинните звена на ОПРР 2014-2020 с оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;

-  Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;

-  Техническа помощ за създаване на градски мрежи и участие в прояви на равнище ЕС, свързани с интегрирано градско устойчиво развитие;

-  Участие в програми за обмен на опит и добри практики.

Разходи, допустими за финансиране:

- Разходи за актуализиране на системи за финансово управление и контрол;

- Разходи за възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционните програми;

- Разходи за възнаграждения на екипите на Междинните звена;

- Разходи за наемане на външни експерти за оценка на проектни предложения;

- Разходи за командировъчни пари (пътни, дневни и квартирни) на лица - съгласно

Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина или съответните нормативни актове на друга държава - членка на ЕС, в случаите, когато не е приложимо българското законодателство;

- Разходи за създаване на градски мрежи и участие в програми/събития.

- Разходи за публичност и визуализация – не трябва да надвишават 1% от общия размер на предоставената БФП.

- разходи за одит - не трябва да надвишават 1% от общия размер на предоставената БФП одобрена на етапа на кандидатстване от страна на УО на ОПРР.

(Проверки под формата на ангажимент за договорени процедури (финансов одит) се извършват само за бюджетни линии с размер на предоставена БФП над 200 000 лв.)

- разходи за организация и управление на бюджетната линия/финансовия план – до 10% от общия размер на предоставената БФП:

  • разходи за възнаграждения за лица, пряко ангажирани с дейности по управлението и/или изпълнението на бюджетната линия, включително дължимите осигурителни вноски

Специфични допустими разходи:

Невъзстановимият данък добавена стойност е допустим разход

НивоКонкретен бенефициентМаксимален размер на индивидуалната бюджетна линия, в лева (БФП)% финансиране спрямо ресурса за БФП по Приоритетна ос 1 за съответния град
11 нивоСтолична община  1281416,6317,37%
22 нивоВарна  452129,736,13%
32 нивоПловдив  434625,085,89%
42 нивоБургас  464921,856,30%
52 нивоРусе  301233,14,08%
62 нивоСтара Загора  283044,653,84%
72 нивоПлевен  255141,193,46%
82 нивоБлагоевград  235676,623,19%
92 нивоВелико Търново  233210,213,16%
102 нивоВидин  205023,822,78%
113 нивоДобрич  151588,212,05%
123 нивоХасково  145254,991,97%
133 нивоПазарджик  139974,681,90%
143 нивоШумен  139940,051,90%
153 нивоСливен  139205,541,89%
163 нивоГаброво  138366,731,88%
173 нивоЯмбол  136644,461,85%
183 нивоПерник  130583,871,77%
193 нивоВраца  125009,311,69%
203 нивоЛовеч  123342,381,67%
213 нивоКърджали  113147,11,53%
223 нивоСмолян  112796,41,53%
233 нивоРазград  106595,921,44%
243 нивоКазанлък  105674,271,43%
253 нивоАсеновград  103934,021,41%
263 нивоМонтана  102488,121,39%
273 нивоГорна Оряховица  102385,391,39%
283 нивоГоце Делчев  102114,721,38%
293 нивоДупница  100930,351,37%
303 нивоКюстендил  99084,11,34%
313 нивоСилистра  96225,751,30%
323 нивоДимитровград  95594,521,30%
333 нивоТърговище  95551,241,30%
343 нивоЛом  92450,051,25%
353 нивоПетрич  91611,811,24%
363 нивоСвищов  904111,23%
373 нивоВелинград  86241,941,17%
383 нивоКарлово  84361,661,14%
393 нивоПанагюрище  80437,491,09%

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!