ОПРР 2014-2020 г. е интегрирана оперативна програма, насочена към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България. ОПРР отделя специално внимание на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони и допринася за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.

Допустими кандидати:

В настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да участват единствено общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система съгласно НКПР 2013-2025 г. (виж стр. 32)

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1. Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради

a. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване

б. мерки за енергийна ефективност

в. строително-монтажни работи

2. Интегриран градски транспорт

а. Разработване на планове за управление на движението и въвеждане на Интелигентни транспортни системи (ИТС)

б. Подобряване на достъпността на спирките на обществения градски транспорт и довеждащата до тях инфраструктура (подлези и надлези)

в. Обновяване на транспортната инфраструктура

г. Развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации

д. Осигуряване на системи за защита от шума

е. Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт

ж. Изграждане/обновяване/реконструкция на улични мрежи и транспортна инфраструктура и съоръженията към нея

з. Изграждане/обновяване/реконструкция на пешеходни алеи и тротоари, пешеходни зони, велосипедни алеи, паркинги за велосипеди, подлези, надлези, транспортна инфраструктура

и. Подобряване на връзките между интегрирания градски транспорт, междуградския автобусен, железопътен, въздушен, вътрешноводен и морски транспорт, като част от реализиране на интермодални превози

й. Изграждане/обновяване/реконструкция на зони за паркиране и други мерки по организация на паркирането в близост до ключови възли на обществения градски транспорт извън градския център.

3. Градска среда

а. Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих

б. Изграждане, реконструкция, рехабилитация на физическите елементи на градската среда

в. Изграждане, рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и обществени паркинги

г. Монтаж на енергоспестяващо улично осветление и системи за охрана и борба с престъпността, напр. монтаж на осветление в паркове

д. Въвеждане на системи за контролиран достъп в пешеходни зони на МПС

е. Създаване на достъпна архитектурна среда

4. „Зони с потенциал за икономическо развитие“

а. Подобряване/надграждане и реконструкция на съществуваща или строителство/ развитие на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса и предприемачеството

б. Почистване, рекултивация, обеззаразяване и други дейности за подготвяне на съществуващи замърсени и остарели индустриални и др. зони, в които се развива икономическа активност

в. Озеленяване, места за отдих, велоалеи, паркинги за велосипеди и автомобили за работещите в икономическите зони.

5. Социална инфраструктура

а. Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение

б. Основен ремонт/реконструкция/изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността – центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата

в. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване.

6. Културна инфраструктура

Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020

а. Развитие на културна инфраструктура, чрез строителство, реконструкция, обновяване, оборудване и обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, опери, галерии, културни изложбени зали и други културни институции, включително прилежащите пространства

7. Образователна инфраструктура

а. Изграждане, реконструкция и обновяване на общински учебни заведения като детски ясли и градини, общообразователни и специализирани училища (класни стани, библиотеки, учебни лаборатории, спортни съоръжения, училищни корпуси, училищни общежития, връзка с интернет)

б. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостнаната им модернизация.

Размер на финансирането

№ на процедура на БФПКонкретен бенефициентОбщ размер на безвъзмездната финансова помощ (100%), лв.Размер на резерва за изпълнение спрямо етапната цел на ПО 1 (като процент от общия размер на БФП (100%)) 6,21%, лв.Индивидуална етапна цел за 2018 г. (верифицирани от УО на ОПРР средства до края на юни 2018 г.) – 20% от общия размер на БФП (100%), лв.
BG16RFOP001-1.001Столична община238375234,3514805179,3547675046,08
BG16RFOP001-1.002Община Варна84107330,045223798,9716821466,01
BG16RFOP001-1.003Община Пловдив80851031,525021554,4116170205,91
BG16RFOP001-1.004Община Бургас 86486980,585371595,1717297395,72
BG16RFOP001-1.005Община Русе56036817,823480374,0611207363,56
BG16RFOP001-1.006Община Стара Загора52653316,023270229,910530663,99
BG16RFOP001-1.007Община Плевен47462582,322947840,679492517,25
BG16RFOP001-1.008Община Благоевград43841689,72722951,518768337,94
BG16RFOP001-1.009Община Велико Търново43382875,452694455,078676574,31
BG16RFOP001-1.010Община Видин38139508,42368795,687627901,29
BG16RFOP001-1.011Община Добрич28199162,811751414,475639833,34
BG16RFOP001-1.012Община Хасково27021025,5816782415404204,72
BG16RFOP001-1.013Община Пазарджик26038756,91617232,85207751,38
BG16RFOP001-1.014Община Шумен26032316,351616833,815206462,49
BG16RFOP001-1.015Община Сливен25895678,161608347,465179135,63
BG16RFOP001-1.016Община Габрово25739640,081598656,335147928,41
BG16RFOP001-1.017Община Ямбол25419253,621578757,715083851,51
BG16RFOP001-1.018Община Перник24291834,971508735,094858367,78
BG16RFOP001-1.019Община Враца23254828,481444327,654650965,7
BG16RFOP001- 1.020Община Ловеч22944737,51425068,594588948,28
BG16RFOP001-1.021Община Кърджали21048163,281307274,824209632,66
BG16RFOP001-1.022Община Смолян20982924,621303222,344196585,31
BG16RFOP001-1.023Община Разград19829481,71231584,23965897,12
BG16RFOP001-1.024Община Казанлък19658031,681220934,73931605,55
BG16RFOP001-1.025Община Асеновград19334302,71200828,773866859,76
BG16RFOP001-1.026Община Монтана19065329,141184124,023813066,61
BG16RFOP001-1.027Община Горна Оряховица19046218,721182936,843809242,96
BG16RFOP001-1.028Община Гоце Делчев18995867,831179809,463799174,35
BG16RFOP001-1.029Община Дупница18775545,541166124,523755109,5
BG16RFOP001-1.030Община Кюстендил18432097,881144794,243686418,79
BG16RFOP001-1.031Община Силистра17900372,251111770,053580074,45
BG16RFOP001-1.032Община Димитровград17782948,121104474,83556588,84
BG16RFOP001-1.033Община Търговище17774897,931103976,073554979,19
BG16RFOP001-1.034Община Лом17197998,491068145,263439598,92
BG16RFOP001-1.035Община Петрич17042066,031058459,993408413,21
BG16RFOP001-1.036Община Свищов16818684,821044585,333363736,18
BG16RFOP001-1.037Община Велинград16043137,59996417,153208627,13
BG16RFOP001-1.038Община Карлово15693358,91974693,743138672,96
BG16RFOP001-1.039Община Панагюрище14963364,92929353,692992674,16

Крайни срокове за кандидатстване с инвестиционна програма:

15-30 септември 2015 г.

15-31 декември 2015 г.

15-31 януари 2016 г.

15-31 март 2016 г.

Крайни срокове за кандидатстване с проектни предложения:

Проектни предложения се подават текущо до 31 май 2019 г. като до 31 юли 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!