Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

 ОПРР 2014-2020 г. е интегрирана оперативна програма, насочена към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България. ОПРР отделя специално внимание на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони и допринася за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.
 Допустими кандидати:

В настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да участват единствено общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система съгласно НКПР 2013-2025 г. (виж стр. 32)

 Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1. Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради

a. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване

б. мерки за енергийна ефективност

в. строително-монтажни работи

2. Интегриран градски транспорт

а. Разработване на планове за управление на движението и въвеждане на Интелигентни транспортни системи (ИТС)

б. Подобряване на достъпността на спирките на обществения градски транспорт и довеждащата до тях инфраструктура (подлези и надлези)

в. Обновяване на транспортната инфраструктура

г. Развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации

д. Осигуряване на системи за защита от шума

е. Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт

ж. Изграждане/обновяване/реконструкция на улични мрежи и транспортна инфраструктура и съоръженията към нея

з. Изграждане/обновяване/реконструкция на пешеходни алеи и тротоари, пешеходни зони, велосипедни алеи, паркинги за велосипеди, подлези, надлези, транспортна инфраструктура

и. Подобряване на връзките между интегрирания градски транспорт, междуградския автобусен, железопътен, въздушен, вътрешноводен и морски транспорт, като част от реализиране на интермодални превози

й. Изграждане/обновяване/реконструкция на зони за паркиране и други мерки по организация на паркирането в близост до ключови възли на обществения градски транспорт извън градския център.

3. Градска среда

а. Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих

б. Изграждане, реконструкция, рехабилитация на физическите елементи на градската среда

в. Изграждане, рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и обществени паркинги

г. Монтаж на енергоспестяващо улично осветление и системи за охрана и борба с престъпността, напр. монтаж на осветление в паркове

д. Въвеждане на системи за контролиран достъп в пешеходни зони на МПС

е. Създаване на достъпна архитектурна среда

4. „Зони с потенциал за икономическо развитие“

а. Подобряване/надграждане и реконструкция на съществуваща или строителство/ развитие на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса и предприемачеството

б. Почистване, рекултивация, обеззаразяване и други дейности за подготвяне на съществуващи замърсени и остарели индустриални и др. зони, в които се развива икономическа активност

в. Озеленяване, места за отдих, велоалеи, паркинги за велосипеди и автомобили за работещите в икономическите зони.

5. Социална инфраструктура

а. Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение

б. Основен ремонт/реконструкция/изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността – центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата

в. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване.

6. Културна инфраструктура

Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020

а. Развитие на културна инфраструктура, чрез строителство, реконструкция, обновяване, оборудване и обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, опери, галерии, културни изложбени зали и други културни институции, включително прилежащите пространства

7. Образователна инфраструктура

а. Изграждане, реконструкция и обновяване на общински учебни заведения като детски ясли и градини, общообразователни и специализирани училища (класни стани, библиотеки, учебни лаборатории, спортни съоръжения, училищни корпуси, училищни общежития, връзка с интернет)

б. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостнаната им модернизация.

 Размер на финансирането

№ на процедура на БФПКонкретен бенефициентОбщ размер на безвъзмездната финансова помощ (100%), лв.Размер на резерва за изпълнение спрямо етапната цел на ПО 1 (като процент от общия размер на БФП (100%)) 6,21%, лв. Индивидуална етапна цел за 2018 г. (верифицирани от УО на ОПРР средства до края на юни 2018 г.) – 20% от общия размер на БФП (100%), лв.
BG16RFOP001-1.001 Столична община 238 375 234,35 14 805 179,35 47 675 046,08
BG16RFOP001-1.002 Община Варна 84 107 330,04 5 223 798,97 16 821 466,01
BG16RFOP001-1.003 Община Пловдив 80 851 031,52 5 021 554,41 16 170 205,91
BG16RFOP001-1.004 Община Бургас  86 486 980,58  5 371 595,17  17 297 395,72
BG16RFOP001-1.005 Община Русе 56 036 817,82 3 480 374,06 11 207 363,56
BG16RFOP001-1.006 Община Стара Загора 52 653 316,02 3 270 229,90 10 530 663,99
BG16RFOP001-1.007 Община Плевен 47 462 582,32 2 947 840,67 9 492 517,25
BG16RFOP001-1.008 Община Благоевград 43 841 689,70 2 722 951,51 8 768 337,94
BG16RFOP001-1.009 Община Велико Търново 43 382 875,45 2 694 455,07 8 676 574,31
BG16RFOP001-1.010 Община Видин 38 139 508,40 2 368 795,68 7 627 901,29
BG16RFOP001-1.011 Община Добрич 28 199 162,81 1 751 414,47 5 639 833,34
BG16RFOP001-1.012 Община Хасково 27 021 025,58 1 678 241,00 5 404 204,72
BG16RFOP001-1.013 Община Пазарджик 26 038 756,90 1 617 232,80 5 207 751,38
BG16RFOP001-1.014 Община Шумен 26 032 316,35 1 616 833,81 5 206 462,49
BG16RFOP001-1.015 Община Сливен 25 895 678,16 1 608 347,46 5 179 135,63
BG16RFOP001-1.016 Община Габрово 25 739 640,08 1 598 656,33 5 147 928,41
BG16RFOP001-1.017 Община Ямбол 25 419 253,62 1 578 757,71 5 083 851,51
BG16RFOP001-1.018 Община Перник 24 291 834,97 1 508 735,09 4 858 367,78
BG16RFOP001-1.019 Община Враца 23 254 828,48 1 444 327,65 4 650 965,70
BG16RFOP001- 1.020 Община Ловеч 22 944 737,50 1 425 068,59 4 588 948,28
BG16RFOP001-1.021 Община Кърджали 21 048 163,28 1 307 274,82 4 209 632,66
BG16RFOP001-1.022 Община Смолян 20 982 924,62 1 303 222,34 4 196 585,31
BG16RFOP001-1.023 Община Разград 19 829 481,70 1 231 584,20 3 965 897,12  
BG16RFOP001-1.024 Община Казанлък 19 658 031,68 1 220 934,70 3 931 605,55
BG16RFOP001-1.025 Община Асеновград 19 334 302,70 1 200 828,77 3 866 859,76
BG16RFOP001-1.026 Община Монтана 19 065 329,14 1 184 124,02 3 813 066,61
BG16RFOP001-1.027 Община Горна Оряховица 19 046 218,72 1 182 936,84  3 809 242,96
BG16RFOP001-1.028 Община Гоце Делчев 18 995 867,83 1 179 809,46 3 799 174,35
BG16RFOP001-1.029 Община Дупница 18 775 545,54 1 166 124,52 3 755 109,50
BG16RFOP001-1.030 Община Кюстендил 18 432 097,88 1 144 794,24 3 686 418,79
BG16RFOP001-1.031 Община Силистра 17 900 372,25 1 111 770,05 3 580 074,45
BG16RFOP001-1.032 Община Димитровград 17 782 948,12 1 104 474,80 3 556 588,84
BG16RFOP001-1.033 Община Търговище 17 774 897,93 1 103 976,07 3 554 979,19
BG16RFOP001-1.034 Община Лом 17 197 998,49 1 068 145,26 3 439 598,92
BG16RFOP001-1.035 Община Петрич 17 042 066,03 1 058 459,99 3 408 413,21
BG16RFOP001-1.036 Община Свищов 16 818 684,82 1 044 585,33 3 363 736,18
BG16RFOP001-1.037 Община Велинград 16 043 137,59 996 417,15 3 208 627,13
BG16RFOP001-1.038 Община Карлово 15 693 358,91 974 693,74 3 138 672,96
BG16RFOP001-1.039 Община Панагюрище 14 963 364,92 929 353,69 2 992 674,16

Крайни срокове за кандидатстване с инвестиционна програма:

15-30 септември 2015 г.

15-31 декември 2015 г.

15-31 януари 2016 г.

15-31 март 2016 г.

Крайни срокове за кандидатстване с проектни предложения:

Проектни предложения се подават текущо до 31 май 2019 г. като до 31 юли 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата.

Реализирайте идеите си