фигура 2

Разработката на проектното предложение е втората стъпка към положителната оценка на Вашия проект.

Разработката обхваща следните подстъпки:

  • Набавяне на цялата необходима информация и документацията, които са нужни, за да бъде разработено Вашето проектно предложение.

В тази фаза на работа, нашите експерти координират и са във връзка с всеки един от изпълнителите на Вашия проект (например: архитект, проектант, фирми – доставчици на техника и/или оборудване, правни консултанти, строители и др.). Освен координация, експертите ни осъществяват преглед и предварителен контрол на всички документи, които имат пряко отношение към Вашия проект. За целта, ние разполагаме с екипи от архитекти, правни консултанти, строителни инженери и други специалисти, които дават експертното си мнение преди окончателното изготвяне на всеки документ по проекта.

  • Разработка и оформяне на Конструкцията на Вашия проект.

В тази фаза на работа са включени и анализирани, поотделно, както в тяхната съвкупност, всички инвестиции, които са предвидени по Вашия проект и за които ще се кандидатства за финансиране (например: строителство, обзавеждане, оборудване, закупуване на земеделска техника, специализирани транспортни средства и др.).

  • Изготвяне и Финансова защита на Бизнес плана.

Тази фаза на работа е изключително важна и налага изключителна прецизност при изпълнението й, тъй като в нея ние защитаваме всяка ваша дейност, за която желаете да получите финансиране.

Прецизността е наложителна и поради следните две основни причини:

  • Достигане на Вашия проект на максималния размер на субсидия, която е допустима по съответната мярка или програма,
  • Оптимизиране на размера на Вашето самоучастие.

Всички тези дейности в съвкупност са подготвени и контролирани от експертите на Енпром, което от своя страна е гарант за успеха на Вашия проект.