Новото име на познатата мярка 121 през програмен период 2014-2020 е мярка 4.1 или „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“.

Мярка 4.1 е насочена главно към земеделски стопани, които искат да разширят, оборудват, модернизират или изградят своите нови стопанства.

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Физически лица
 • Юридически лица
 • Групи/Организации на производители

По мярка 4.1 можете да получите финансиране за:

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства      закупуване на земя

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства      изграждане, придобиване и подобряване на сгради;

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства    закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер.

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства  създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти    и дървесни видове за производство на биоенергия;

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства всички общи разходи, свързани със изготвянето на проект - консултантски услуги, предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и проектанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанстваРазходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

По мярка 4.1 ще бъде даван приоритет на проекти за:

- Проекти представени от млади земеделски производители;

- Проекти за инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци”;

- Проекти за инвестиции в сектор „Животновъдство”;

- Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Етерично - маслени и медицински култури”;

- Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Технически култури”;

- Проекти за производство и преработка на биологични суровини и продукти, включително проекти с инвестиции изцяло свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти в стопанството;

- Проекти за постигане изискванията на стандартите на Общността и свързани с опазване на околната среда;

- Проекти изпълнявани в области с по – ниско ниво на получената подкрепа и/или в райони с природни и други специфични ограничения;

- Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата;

- Проекти с инвестиции в иновации в стопанствата;

- Кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции;

- Проекти чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост;

- Проекти, които се изпълняват на територията на селски район

В зависимост от вида на кандидатите, размерът на помоща се определя на следните категории:

За индивидуален бенефициент

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Възможност за увеличаване на субсидията до 60%
 • Максимален размер на разходите за периода 1 млн. евро
 • Максимален размер на разходите за техника за периода 500 хил. евро

За колективни инвестиции (Между 10 и 20 земеделски производители)

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Възможност за увеличаване на субсидията до 60%
 • Макс. размер на разходите за периода 1 млн. евро
 • Макс. размер на разходите за техника за периода 500 хил. евро

За колективни инвестиции (Повече от 20 земеделски производители)

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Възможност за увеличаване на субсидията до 60%
 • Макс. размер на разходите за периода 1 млн. евро
 • Макс. размер на разходите за техника за периода 500 хил. евро

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!

  This Post Has 4 Comments

  1. Здравейте уважаеми господа!

   Дъщеря ми има ябълкова градина 7,5 дка на 8 години,но не е регистриран земеделски производител и не участвахме в програми досега,защото стоеше изискването за овощни градини стартова „стопанска единица“от 8,9 дка!
   Може ли да участва в тази мярка – 4.1 и какво трябва да направи?

   Бихме искали да направим капково напояване на градината и да закупим още 20-тина декара.Има ли изискване по тази мярка
   какво да се прави с новозакупената земя?

   Поздрави!

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте Сотиракис,
    Исканите от вас дейности могат да бъдат финансирани по Мярка 4.1 от програма „Развитие на селските райони“, тъй като приемат ще започне на 26 октомври до 7 декември, трябва да действаме много бързо. Заповядайте при нас в удобно за вас време, като ни уведомите поне един предварително.

  2. ЗДРАВЕЙТЕ….
   Имам едно запитване относно финансирането. Занимавам се със Животновъдство от 2005 .
   Въпросът ми е ако реша да направя собствена ферма- пример за крави като започна от нула тоес закупуване на земя, изграждане на стопански пострийки и т.н.
   Има ли такава програма за финансиране и как се кандидатства.
   Всички програми за финансиране искат даси започнал дейност поне 1 година.

   Благодаря ви!

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте Йордан,
    Би могло да не се намери програма по която да може да кандидатствате, но тъй като нестава ясно за какво точно искате да кандидатствате заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

  Вашият коментар