Приемът по мярка 7.6 се очаква да стартира през месец юни 2018 г.

По мярка 7.6 се финансират основно дейности за ремонт и реконструкция на религиозни храмове – църкви, манастири, джамии.

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Местни поделения на вероизповеданията – митрополии, църкви и манастири;

По тази програма можете да получите финансиране за:

мярка 7.6 подобряване Подобрения на недвижимо имущество;

мярка 7.6 лизингЗакупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

мярка 7.6 консултантски Разходи за консултантски услуги, предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и проектанти и др.

мярка 7.6 софтуерПридобиване и развитие на компютърен софтуер, придобиване на: патенти, лицензи, авторски права, търговски марки;

Условия за допустимост:

- Инвестиции, изпълнявани на територията на селски райони и да отговарят на дефиницията за малка по мащаби инфраструктура;

- Инвестиции, изпълнявани в съответствие с общинския план за развитие на съответната община и съгласувани със стратегията за местно развитие, ако съществува такава;

- Инвестиции, за които е доказано, че няма да имат отрицателно въздействие върху околната среда;

- Инвестиции, които отговарят на изискванията на Натура 2000, Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие;

- Инвестиции, за които е доказано, че след изпълнението на проекта ще се използват по предназначение;

- Инвестиции за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, които не са обявени за паметници на културата от национално и световно значение;

Не са допустими за подпомагане по подмярката:

- дейности в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм;

- Инвестиции в територията на строителните граници на градовете: Гоце Делчев, Петрич, Лом, Велинград, Панагюрище и Карлово;

По мярка 7.6 ще бъде даван приоритет на проекти:

- В зависимост от културната и обществената значимост на обекта;

- В зависимост от броя на населението, което ще се възползва от допустимите дейности;

Размер на финансирането

 • Когато не е налично генериране на приходи - 100% финансиране
 • Когато има потенциал за генериране на приходи - 75% финансиране
 • Дейността да не надхвърля 400 хил. евро за един кандидат и 1 млн. евро за периода на прилагане на ПРСР

Бенефициентът – местно поделение на вероизповедание трябва да е регистриран като юридическо лице.

Дейностите по мярка 7 няма да са допустими за подпомагане по мярка 4 и мярка 6. 

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!

  This Post Has 2 Comments

  1. Освен описаните, има ли и други общини и населени места, или храмове, които са недопустими ?!

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте Борислав,
    Допустими са всичко църкви, манастири и др. стига да попадат под обхвата на допустима община, тях може да видите на нашият сайт. Няма други изключения.

  Вашият коментар