Приемът по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. отвори

От вчера, 8 март, кандидатите могат да подават своите проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Допустими бенефициенти по подмярката са единствено общини, които могат да получат финансиране за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях.

Приемът по подмярка 7.2 ще продължи до 9 юли т.г., 17:30 ч., като кандидатстването се извърша изцяло по електронен път през системата ИСУН на адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/19fa208e-b932-40ba-a284-41af0b846a23

Все още няма коментари.

Коментирай с нас