На 10 октомври се проведе заседание на Обществения съвет към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ), на което бяха обсъдени резултатите от програмен период 2007-2013 г. и постигнатия напредък по инвестиционните програми за периода 2014-2020 г.

Според обсъдения на срещата Междинен доклад, всички програми от предходния програмен период са приключили с процент на изпълнение над 95%. Във връзка с периода 2014-2020 г., в доклада се посочва, че към 30 юни 2017 г. са договорени почти 9 млрд. лева, от които са изпълнени 38% общо по всички оперативни програми, в т.ч. Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР), Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и др.

На заседанието взеха участие представители на различни неправителствени, синдикални и работодателски организации, институти и фондации, сред които председателят на Българска асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП) и управител на ЕНПРОМ, Ивайло Здравков.

Вашият коментар