Хоризонт Европа – Пакет от близо 100 милиарда евро за инвестиции в научни изследвания иновации за период от 7 години (2021-2027 г.), вкл. Евратом :

Укрепване на научната и технологична база на ЕС, повишаване на иновационния капацитет, конкурентоспособността и работните места в ЕС, отговаряне на приоритетите на гражданите и укрепване на социално-икономическия модел и ценности. 4.1 милиарда евро са предвидени за научни изследвания в отбраната, в отделно предложение за Европейския Фонд за Отбрана

От предизвикателства към цели на РП

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 • Създаването и разпространението на висококачествено знание и иновации в Европа трябва да бъде подобрено;
 • Има нужда от засилване политики в научните изследвания и иновациите;
 • ЕС изостава в бързото експлоатиране на иновативни решения;
 • Необходимост от укрепване на Европейското научноизследователско пространство.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

 • Подпомагане създаването и разпространението на висококачествено ново знание, умения, технологии и решения на глобални предизвикателства;
 • Укрепване на въздействието на научни изследвания и иновации в разработването, подпомагането и изпълнението на политики на ЕС;
 • Насърчаване всички форми на иновации, вкл. пробивни иновации и укрепване на внедряването на иновационни решения;
 • Оптимизиране на резултатите на РП за повишено въздействие в рамките на Европейското научноизследователско пространство.

ХОРИЗОНТ ЕВРОПА: Еволюция, не революция

Стълб 1 Отворена Наука

 • Европейски научноизследователски съвет;
 • научноизследователски инфраструктури.

Стълб 2 Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността

 • Здравеопазване • Приобщаващо и сигурно общество • Цифрова сфера и индустрия • Климат, енергия и мобилност • Храни и природни ресурси
 • Съвместен изследователски център.

Стълб 3 Отворени иновации

 • Европейски съвет за иновации;
 • Европейски иновационни екосистеми;
 • Европейски институт за иновации и технологии.

Укрепване на Европейското научноизследователско пространство

 • Споделяне на върхови постижения;
 • Реформиране и разширяване на Европейската научноизследователска и иновационна система;

Ориентираните към мисии научни изследвания и иновации в Европейския съюз: подход, който решава проблемите и стимулира основания на иновациите растеж

 • Очаква се те да имат около 10% дял от бюджета през първите години на програмата. Всяка мисия е с прогнозен бюджет от около един до два милиарда евро. Комисията определи следните области като потенциални теми за мисии:
 • Цифровизация – изграждане на първи универсален квантов компютър в Европа и постигане на пробив в разработките за изкуствен интелект;
 • Здраве – намиране на лек против педиатричен рак;
 • Чиста Европа – премахване на пластмасови отпадъци в реки и морета и постигане на първи въглеродно независими градове;
 • Храни и земеделие – постигане на устойчивост в земната почва.

Източник: МОН Хоризонт 2020

Консултант: Компания ЕНПРОM

Вашият коментар