На сайта на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) беше публикуван Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Документите за обсъждане включват условията за кандидатстване и изпълнение на подмярката.

Насоките за кандидатстване са отворени за обществено обсъждане до 3 февруари, като всеки може да изпраща своите предложения и коментари на имейла на МЗХГ: rdd@mzh.government.bg.

Подмярка 4.2 предлага финансиране за създаване или развитие на предприятия в хранително-преработвателната промишленост, като максималният размер на помощта за индивидуален проект е 1 000 000 евро.

Вашият коментар