Започва вторият прием на проекти по мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, сектор „Малки проекти“

До 16.08.2018 година се приемат проекти по мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите" от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020. Цели се модернизиране на съществуващи стопанства, подобряване на производствените характеристики на стопанствата, подобряване на условията на труд.

Финансиране

Общият размер на финансиране е 1 000 000 лв., като то се осъществява до 50% от общите допустими разходи. Минималният размер е 3 000 лв., а максималният – 48 895 лв.

Критерии за допустимост

Проектите трябва да се осъществят на територията на Република България от еднолични търговци или юридически лица – микро, малки или средни предприятия. Те трябва да са да са регистрирани като производители на риба и други водни организми и да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Дейностите, които се допускат са свързани с модернизация на аквакултурните стопанства, включително и условията на труд и безопасност, подобряване и модернизация, свързани със здравето на животните, закупуване на оборудване за предпазване на стопанството от диви хищници, инвестиции за повишаването на качеството на аквакултурите и други.

С предимство се ползват проектите, чиято основна дейност е от аквакултурата (за предходните 3 години 50% от приходите да са от производство на аквакултура) – до 20 точки. А ако се инвестира в репродуктивно-производствения процес – се получават до 15 точки.

Критерии за подбор Точки
1 Подобряване на енергийната и/или ресурсна ефективност 10
2 Подобряване на безопасността и условията на труд 5
3 Основна дейност от аквакултура – (за предходните 3 години 50% от приходите да са от производство на аквакултура) 20
4 Срок за изпълнение на проекта :

-          под три месеца;

 

-          от три до шест месеца.

 

10

5
5 Стопанство, попадащо в обхвата на „Натура 2000“ 5
6 Иновации в стопанството 10
7 Запазване на съществуващи работни места в аквакултурното стопанство 10
8 Модернизация или инвестиция в репродуктивно-производствения процес 15
Максимален общ брой точки 85

 

Консултантска компания ЕНПРОМ ще Ви помогне за подготовката и управлението на проект по мярка 2.2. Свържете се с нас!

Все още няма коментари.

Коментирай с нас