Процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ вече е обявена в рамките на Инвестиционен приоритет 2.1, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК. Проектните предложения ще се подават по електронен път чрез ИСУН 2020, като процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения до 05.09.2018 г. и до 07.11.2018 г.

Общият размер на финансирането е 67 227 768,06 лв. – разпределен по следния начин:

  • Сектори от НСНМСП с изключение на ИКТ – 30 252 495.63 лева;
  • ИКТ сектори – 6 722 776.80 лева;
  • Сектори, свързани с европейски и регионални предизвикателства – 30 252 495.63 лева.

Размерът на финансиране е до 80 % от допустимите разходи – минимум 50 000 лв. и максимум 200 000 лв. Финансирането се получава авансово, междинно и окончателно; само междинно и окончателно или само окончателно.

Допустими разходи са дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) и дейност за визуализация на проекта. Не се допускат разходи за закупуване на активи, материали консумативи, софтуер, строително-монтажни работи и други.

Кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите след 31.12.2016 г., и да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие. Кандидатите трябва да са независими предприятия. Предприемачът не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10 % собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.

Секторите, които са допустими: производство на текстил и изделия от текстил, без облекло, производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, дейности в сферата на информационните технологии, научноизследователска и развойна дейност, производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета и други машини, архитектурни дейности, дейности в областта на дизайна, печатни услуги, медико-социални грижи с настаняване, производство на медицински инструменти, на музикални  инструменти и други.

С приоритет се ползват жените-предприемачи, лица на възраст до 29 години и между 50 и 64 години и тези, които са регистрирани и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград.

Не се допускат проекти на кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори: сектора на рибарството и аквакултурите, сектора на първично производство на селскостопански продукти. Не се допускат и такива, за които финансирането представлява помощи за дейности, свързани с износ за трети държави и микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони.

Предприятия, извършващи следните икономически дейности също са недопустими: производство и преработка на месо; производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти; производство на захар, кафе и чай; производство на вина от грозде и на други ферментирали напитки.

Ние от консултантска агенция ЕНПРОМ сме готови да Ви помогнем за подготвянето и управлението на проекти. Свържете се с нас!

Вашият коментар