Новият прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 се очаква да отвори на 26 октомври и да продължи до 7 декември.

На работна група в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) бяха предложени редица промени по наредбата за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Най-важните моменти от новата наредба са както следва:

Финансова помощ за напояване

От предложените промени се вижда, че към допустимите за подпомагане дейности през предстоящия период за кандидатстване се добавят и инвестиции за съоръжения за напояване. Безвъзмездна помощ ще се предоставя тогава, когато:

  • инвестициите са в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съотвения район
  • кандидадът има осигурен достъп до услуги за напояване
  • са предвидени уреди за измерване на потреблението на вода на база планираните инвестиции

Освен в Басейнова дирекция, проектите за напояване ще трябва да бъдат съгласувани и от съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

На работната група също така стана ясно, че кандидатите ще трябва да представят и специален доклад, който да удостоверява, че системите за напояване водят до икономия на вода (минимум 15 %) и нямат значително отрицателно въздействие върху околната среда.

Задължителен стандартен производствен обем (СПО) за годината, предхождаща датата на кандидатстване

В новата наредба се премахва възможността СПО да се доказва само с намерение за засяване, което означава, че бенефициентите трябва да имат доказуем СПО не по-малко от 8000 евро към датата на кандидатстване.

Намаляване размера на финансовата помощ

Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат ще бъде намален от 1.5 млн на 1 млн. евро. В същото време максималните разходи за колективни проекти, независимо от броя на участващите земеделски стопани, също няма да могат да надхвърлят 1 млн. евро.

Забелязва се, че за инвестиции в био земеделие и колективни инвестиции от над 10 земеделски стопани субсидията вече ще се увеличава със само 10 %.

Промяна в културите и видовете животни,  които са част от приоритетните сектори.

От новата наредба става ясно, че от приоритетния сектор „Животновъдство“ са извадени фазаните, пъдпъдъците, зайците, бубите, охлювите и калифорнийският червей. От останалите чувствителни сектори пък липсват орехите, кориандърът и тиквата.  Това означава, че проекти за отглеждане на тези конкретни животни или култури вече няма да получават допълнителния брой точки, предвиден в критериите за оценка за инвестиции в чувствителен сектор.

Вашият коментар