Публикуван е списъкът с одобрените проекти по процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации” от ОПИК

Управителният орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" публикува на сайта си списъците с предложените за финансиране проектни предложения по процедура за подбор "Разработване на продуктови и производствени иновации". Проектите са подредени по реда на класирането им, в зависимост от размера на субсидията, определена за всеки един от кандидатите и категорията на предприятието му.

От ОПИК публикуваха също така и списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали процеса на оценяване, но за които към настоящия момент не достига финансиране.

Одобрени за финансиране са проектите на 139 кандидати, на обща стойност от почти 65 млн. лева. От всеки един от тях ще се изисква да предостави документи, с които да удостовери допустимостта си по процедурата.

Все още няма коментари.

Коментирай с нас